پیشینه تحقیق(داخلی)

1-زاهدی و یعقوبی(1388) درباره دولت الکترونیک در آسیا پژوهشی انجام دادند. نتایجی که از این پژوهشگران از تحقیق خود به دست آوردند این بود که مقامات بخش عمومی این کشورها تا حدی از رویکرد غفلت در توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش دولتی فاصله گرفته اند و با پی بردن به زیان های جبران ناپذیر تعلل در این زمینه، درصددند با استقرار دولت الکترونیک گام های اساسی برای نوسازی دولت و بهبود خدمت رسانی به شهروندان بر دارند. باید توجه داشت که چالش های استقرار دولت الکترونیک در این کشورها به مراتب بیشتر از چالش های کشورهای توسعه یافته جهان است. دولت الکترونیک همچون بسیاری از طرح ها و برنامه های اصلاحات در بخش عمومی به زیرساخت های نهادی گسترده و حمایت و پشتیبانی سیاسی جدی نیازمند است و این در حالی است که ضعف این زیرساخت ها در کشور های توسعه نیافته، روند پبشرفت برنامه را کند می کند.

2- ذکایی(1387) درباره دولت الکترونیک دولت دولت ایده آل، پژوهشی انجام دادند. نتایج این بود که هیچ نیروی مدیریتی با تجربه ای، برای پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح جامعه وجود ندارد. برای این مهم و وضعیت مطلوب در گرو پیاده سازی دولت الکترونیک لازم است یک موج جدید از افراد تحصیل کرده در فناوری اطلاعات و مدیریت وارد دولت مرکزی شوند و از طرفی

هم دولت تاحدامکان بوسیله آموزش کارکنان ومدیران قدیمی وحقوق بیشتر به جذب افراد شایسته از بین کارکنان فعلی اقدام کند.

3- الوانی و یعقوبی(1382) درمورد مدیریت دولتی و دولت الکترونیک پژوهشی انجام دادند. و نتیجه این بود که رشد دولت الکترونیک در سطح دولت محلی نمایانگر این واقعیت است که دولت الکترونیک در سطح محلی هنوز در مرحله شکل گیری است. با این وجود خط مشی های کلان دولت ها در زمینه کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش عمومی و تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی به منظور اجرای گام به گام آن حاکی از جهت گیری و گرایش جدی کارگزاران بخش عمومی به سوی الگوی دولت الکترونیک می باشد.

خارجی

1-بکوس(Backus2001) در مورد دولت الکترونیک در توسعه کشورها تحقیقی انجام داده و به این نتیجه رسیده که دولت الکترونيکى قابليّتهاى زيادى داردکه شايدمهمترين آنها, تغييردرروش تعاملها و برخوردهاى مردم بادولتمردان باشد. اين نوع دولت مزاياومعايبى دارد, که اهمّ مزيّات آن مشارکت بيشترمردم دردولت وبالطّبع تقويّت مردم سالارى ودرنتيجه رضايت بيشترمردم است. مهمترين عيب وکاستى رانيزمى توان موانع عملى پياده سازى ومشکلاتى که درراه اشاعةفرهنگ استفاده ازآن وجوددارد, عنوان نمود.

2- گوپتا(Gupta2003) در تحقیقی که در مورد ارزیابی دولت الکترونیک انجام داده است به این نتیجه رسید که دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال(رقمی) بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام(ON LINE) ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیت های مختلف می شود. به هر حال، بهره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر برای تمام شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرف های درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم می آورد و در مجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.

 

 

مطالب مرتبط