عنوان انگلیسی مقاله: Accounting in and for the Subprime Crisis

ترجمه عنوان مقاله: حسابداری در زمان و برای بحران وام های بدون پشتوانه

رشته: حسابداری

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 57 صفحه

منبع: New York University

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده

این مقاله مفاهیم بحران وامهای بدون پشتوانه برای حسابداری را شرح می دهد. در قسمت اول من جنبه های سازمانی و بازاری وام دهی بدون پشتوانه (بیشترین از لحاظ حسابداری) را شرح می دهم. در بخش دوم درباره جنبه های بحرانی تعریف ارزش منصفانه و دستورالعمل ارزشیابی استاندارد حسابداری مالی شماره 157 و توضیح دشواری های كاربردی ناشی از به كارگیری این تعریف و دستورالعمل برای وامهای بدون پشتوانه در طول دوره بحران بحث می كنم. همچنین من یك عامل بالقوه در ارتباط با كاربرد اختیار ارزش منصفانه استاندارد حسابداری مالی شماره 159 افزایش می دهم.

در قسمت سوم من درباره پیامدهای حاصله در ارتباط با حسابداری فروش تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی های رهنی بدون پشتوانه تحت استاندارد حسابداری مالی شماره 140 و ادغام شركتهای تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی تحت FIN شماره 46 همراه با توقیف یا اصلاح اوراق رهنی توضیح می دهم. در بخش چهارم من راههایی كه موسسات علمی حسابداری می توانند مفاهیم بحران وامهای بدون پشتوانه را در تحقیقات و تدریس خود دنبال كنند را مشخص می كنم.

Abstract
This essay describes implications of the subprime crisis for accounting.First, I overview the institutional and market aspects of subprimelending with the greatest accounting relevance. Second, I discuss thecritical aspects of FAS No. 157’s fair value definition andmeasurement guidance and explain the practical difficulties that have arisenin applying this definition and guidance to subprime positions duringthe crisis. I also raise a potential issue regarding theapplication of FAS No. 159’s fair value option. Third, Idiscuss issues that have arisen regarding sale accounting for subprimemortgage securitizations under FAS No. 140 and consolidation of securitizationentities under FIN No. 46(R) associated with mortgage foreclosures andmodifications. Fourth, I indicate ways that accounting academics can addressthe implications of the subprime crisis in their research andteaching.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png