عنوان انگلیسی مقاله: 

Accounting Information, Capital Investment Decisions, and Equity Valuation: Theory and Empirical Implications

ترجمه عنوان مقاله:  اطلاعات حسابداری، تصمیم های سرمایه گذاری بلندمدت، و ارزیابی حقوق صاحبان سهام

رشته: حسابداری

سال انتشار: 1999

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 39 صفحه

منبع: Hong Kong University of Science & Technology

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله اطلاعات حسابداری

این مقاله به بسط یك مدل ارزیابی با استفاده از داده های حسابداری در نظامی می پردازد كه قابلیت انعطاف برای توسعه یا توقف عملیات (اختیار واقعی) وجود دارد. این مدل برای بررسی نقش سود حسابداری و ارزش دفتری در ارزیابی حقوق صاحبان سهام و همچنین برای پیدا كردن تفاوت های روش برش مقطعی در رفتار تابع ارزیابی استفاده می شود. بر خلاف مطالعات قبلی كه سرمایه گذاری های بلندمدت نامشخص و یا مربوط به عوامل خارجی بودند، در این مدل تصمیم های سرمایه گذاری بلندمدت مشروط به قابلیت سوداوری عملیات شركت و فرصت های رشد می باشد. در مرحله اول ارزیابی مستلزم شكل دادن به باورها درباره سرمایه گذاری های بلندمدت آتی و سپس ارزیابی جریان نقدی حاصله از دارایی های سرمایه گذاری شده است. سود جاری و ارزش دفتری اطلاعات اساسی درمورد شكل دهی به باورهای موجود درباره سرمایه گذاری های آتی و پیش بینی جریان های نقدی مهیا می كنند.

ارزیابی حقوق صاحبان سهام

به دلیل وجود اختیارات واقعی، تابع ارزیابی خطی نبوده و به صورت منحنی در می آید. ارزیابی حقوق صاحبان سهام تابعی محدب و افزایشی از سود حسابداری است، اما نسبت به ارزش دفتری بسته به سوداوری شركت و فرصت های رشد می تواند افزایشی، كاهشی یا غیرحساس باشد. این مدل بر اهمیت نسبی سود در تعیین ارزش را نسبت به ارزش دفتری تاكید كرده و چگونگی تفاوت این اهمیت نسبی را در بین شركت های مختلف نشان می دهد. این مدل همچنین همگرایی غیرعادی بین قیمت سهام و سود منفی یافت شده در تحقیقات تجربی را توجیه می كند.  این تحقیق همچنین نشان می دهد كه چگونه حسابداری محافظه كارانه سود و ارزش دفتری را تحت تاثیر قرار می دهد و فرضیه ای در ارتباط با چگونگی تاثیر حسابداری محافظه كارانه بر ویژگی های تابع ارزیابی را مطرح می كند. نتایج مدل با نتایج تحقیقات تجربی دیگر سازگار است. نتایج این تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.

Abstract Accounting Information, Capital Investment Decisions, and Equity Valuation: Theory and Empirical Implications

This study develops an accounting-based valuation model in a setting where firms have the flexibility to expand or discontinue operations (real options). The model is used to examine the role of accounting earnings and book value in equity valuation and to explore cross-sectional differences in the behavior of the valuation function. Unlike prior studies (such as Ohlson 1995 and Feltham and Ohlson 1995) where capital investments are either unspecified or exogenously given, capital investment decisions in this model are made contingent on the firm’s operating profitability and growth opportunities. Valuation requires first forming beliefs about future capital investments, and then valuing cash flows to be generated from invested assets.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png