پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 38 سوال و 2 مولفه و 6 زیر مولفه (کیفیت خدمات(ابعاد فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، تضمین، همدلی، راحتی)، رضایت خدمات) می باشد.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

خدمات

خدمت، فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند که اساسا نامحسوس است و مالکیت چیزی را دربر ندارد و نتیجه آن ممکن است محصول فیزیکی یاغیرمادی باشد (سیدجوادین و همکاران، 1389).

کیفیت

درسازمان های خدماتی، کیفیت، میزان برآورده سازی انتظارات مشتری توسط خدمت ارائه شده می باشد (فیضی و تاتاری، 1383). کیفیت به درجه ای از برآورده کردن نیازهای مشتریان گفته می شود که با فرهنگ سازمانی مرتبط است. کیفیت عبار است از مجموعه فعالیت ها، فرآیندها، اعمال و تعاملاتی که به منظور برطرف ساختن مشکلات مشتریان به آنان ارائه می شود. یک محصول،زمانی با کیفیت است که با خواسته ها و نیازهای مشتریان طباق داشته باشد (بیک زاد و همکاران، 1392). همچنین مور وکریدون کیفیت را “به طور پیوسته مطابق یا فراتر از انتظارات مشتریان عمل کردن” تعریف می کنند (سیدجوادین و همکاران، 1389).

کیفیت خدمات

لویس و بومز اولین کسانی هستند که کیفیت خدمات را به عنوان اندازه گیری میزان تطابق سطح خدمت ارائه شده با انتظارات مشتریان، تعریف کرده اند (سیدجوادین و همکاران، 1389). پاراسورامان میگوید: “کیفیت خدمت، درجه و جهت تفاو بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است”.

گرونروس، کیفیت خدمت درک شده را نتیجه فرآیند ارزیابی ای می داند که مشتری بین انتظارات خود از خدمت و خدمت درک شده انجام می دهد (فیضی و تاتاری، 1383)، زیت هامل کیفیت خدمات را قضاوت همه جانبه مشتری درباره ماهیت برتر خدمت نسبت به خدما مشابه با مزیت های برجسته آن تعریف کرده است. عثمان و اون (2002). کیفیت خدما را به عنوان درجه ای از اختلاف بین ادراک و انتظارا مشتریان از خدما تعریف می کنند (حسینی و همکاران، 1389). نکته مشترک تعاریف کیفیت خدمات، مقایسه ای است که بین انتظارات و ارائه خدمت برتر و متعالی تر از حدی که مشتری انتظار آن را دارد صورت می گیرد (وظیفه دوست و امیدوارزاده، 1392).

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان

پرسشنامه فوق با هدف پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان طرحی شده است. 38 سوال و 2 مولفه و 6 زیر مولفه (کیفیت خدمات(ابعاد فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، تضمین، همدلی، راحتی)، رضایت خدمات) می باشد.

http://modir3-3.ir/images/%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • استفاده از تسهیلات و امکانات آموزشی در حد کافی برای دانشجو
  • استفاده از تجهیزات و امکانات آموزشی روزآمد و مدرن در امور آموزشی
  • برخورداری از کارکنان آموزشی با روحیه ای خونگرم و صمیمی
  • برخورداری از کارکنان آموزشی با ظاهری مرتب و تمیز
  • ارایه خدمات آموزشی بدون اشتباه در زمان مورد انتظار به دانشجویان

 

پروژه های مشابه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه