http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارتباط اهداف قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 28 سوال 8 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد