http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی اثرات رفتار فروش اخلاقی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 15 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه فروش اخلاقی

پرسشنامه فروش اخلاقی در سال2012 توسط لین و همکارانش جهت بررسی اثرات رفتار فروش اخلاقی طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق متشکل از 5 مولفه (رفتارهای اخلاقی فروش، مزایای درک شده مشتری، رضایت مشتری، وفاداری به فروشنده، وفاداری به شرکت) و 15 سوال می باشد.

نمونه سوالات پرسشنامه

اگر نیاز به خرید بیشتری داشته باشم، این نماینده را به عنوان انتخاب اولم در نظر خواهم گرفت.
این نماینده فروش را به دوستانم توصیه می كنم حتی اگر شركت او تغییر كند.
اگر نماینده فروش من، شرکت را ترک كند. در سال های آینده کمتر از این شرکت خریداری كنم.
برای خرید بعدی ام ، این شرکت را به عنوان اولین انتخاب در نظر می گیرم.
این شرکت را به کسی که نظرم را بخواهد، توصیه می کنم.
دوستان و بستگانم را به خرید بیمه نامه از این شركت تشویق می كنم.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com