http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش خستگی دانش آموزان نسبت به تکالیف درسی و مطالعه درسی و نگرش بدبینانه آنان به تحصیل

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 9 سوال و 3 مولفه

پایایی و ورایی: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای

پرسشنامه فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران مربوط به سال 2009 می باشد که نُه سوال دارد و دارای سه خرده مولفه ی خستگی مفرط از تکالیف تحصیلی(فعالیت های مدرسه)، بدبینی نسبت به معنای مدرسه، و احساس نابسندگی(بی کفایتی) در مدرسه می باشد.

فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان، اشاره به احساس خستگی بخاطر تقاضاها و الزامات تحصیل، داشتن یک حس بدبینانه و بدون علاقه به تکالیف درسی فرد، و احساس عدم شایستگی بعنوان یک دانشجو (کارآمدی پایین)دارد (شائوفلی و همکاران، 2002 به نقل از ژانگ و همکاران)

فردنبرگر (1974)برای اولین بار ساختار فرسودگی را در الگوی استرس مرتبط با کار بیان کرد. مازلاک (1981) مولفه های فرسودگی را تحت عناوین خستگی عاطفی، بدبینی و فقدان کارایی شناسایی کردد. فرسودگی نوعی الگویی شناختی هیجانی از درماندگی است که می تواند منجر به درماندگی ذهنی،کاهش انگیزه پیشرفت و ترک شغل در بین کارکنان مشاغل مختلف گردد(Reing, 1995). مطالعات فزایندهایی نشان داده اند که مشخصه ها ، پیشامدها و پیامدهای فرسودگی تحصیلی با فرسودگی شغلی مشابه است (Moneta, 2010).و فرسودگی می تواند در بافت آموزشی و در بین دانشجویان هم رخ دهد (Baker,2002).

فراست و مارتن (1990 Frost& Marten,) نشان دادند که دانشجویان کمال گرا به شدت از شکست اجتناب می ورزند و در مقابل انتقاد دیگران آسیب پذیرند. چنین افرادی فعالیت ها، و روابط اجتماعی را تهدید کننده، تحمیلی و ناحمایت گر تلقی می کنند. ارتقا ی بهداشت روانی محیط دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بوده و در چند دهه اخیر توجه سازمان های آموزشی به نیروهای سالم جسمی و فکری در موسسات آموزشگاهی را به خود جلب کرده است. از جمله سازه های کلیدی در این زمینه که باید به آن توجه شود فرسودگی تحصیلی می باشد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط