http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 20 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

پرسشنامه رفتار شهروندی ذیل توسط پادساکف و همکاران در سال 1990 طراحی گردیده است. پرسشنامه مذکور متشکل از 20 سوال و 5 مولفه نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی و احترام و تکریم می باشد.

مولفه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

در خصوص متغیرهای تعیین شده جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی دراین پرسشنامه که شامل: نوعدوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، فضیلت مدنی و احترام وتکریم می باشد. به ترتیب جهت سنجش نوعدوستی سوالات 1الی 4 (وجدان کاری، وظیفه شناسی سوالات 5 الی 7، جوانمردی سوالات 8 الی 10، فضیلت مدنی سوالات 11 الی 13 واحترام و تکریم سوالات 14 الی 20) در نظرگرفته شده است.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

امتیازات: برای تمامی سوالات به جز سوالات ذیل امتیازات بدین شرح می باشد: خیلی زیاد=5، زیاد=4، متوسط=3، کم=2، خیلی کم=1، سوالات 6، 7، 8، 9، 10، 15 به صورت معکوس امتیاز دهی می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

روایی پرسشنامه مزبور مورد تایید اساتید و خبرکان در این زمینه رسیده است.
ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ در پژوهش حسنی و کریمی 0.71 بدست آمده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پاساکف در پژوهش فرهنگی و مرادی و همکاران به ترتیب 0.81 و  0.854 بدست آمده است که پایایی آن مورد تایید می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف

  • آیا شما به آگهی ها ویادداشت ها درسازمان توجه می کنید؟
  • آیا شما از روی رغبت جهت کمک به همکارانتان در مشکلات کاری وقت می گذارید؟
  • آیا شما به همکارانتان با وظیفه کاری طاقت فرسا کمک می کنید؟
  • آیا شما به همکارانتان که فشار کاری سنگینی دارند کمک می کنید؟
  • آیا شما همیشه درسر کار وقت شناس هستید؟
  • آیا شما وقفه اضافی در کارهای محوله دارید؟

 

 

مطالب مرتبط