http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش میزان پرخاشگری افراد

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 29 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

قیمت: رایــــــــــگان

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانــلــــــــــــود

 

توضیحات
نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992) مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی (PA)، پرخاشگری کلامی(VA)، خشم(A)، و خصومت(H)، آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای از: کاملاً شبیه من است (5)، تا حدودی شبیه من است(4)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست(3)، تا حدودی شبیه من نیست(2)،  تا به شدت شبیه من نیست(1). دو عبارت 9 و 16 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها بدست می آید.

کلید نمره گذاری
پرخاشگری بدنی، شامل 9 عبارت: 2- 5- 8- 11- 13- 16- 22- 25- 29.
پرخاشگری کلامی، شامل 5 عبارت: 4- 6- 14- 21- 27.
خشم، شامل 7 عبارت: 1- 9- 12- 18- 19- 23- 28.
خصومت، شامل 8 عبارت: 3- 7- 10- 15- 17- 20- 24- 26

اعتبار و روایی
پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس (با فاصله 9 هفته) 0.80 تا 0.72 و همبستگی بین چهار زیرمقیاس 0.38 تا 0.49 بدست آمده است.
جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی 0.82، پرخاشگری کلامی 0.81، خشم 0.83 و خصومت 0.80 بود.

 

 

مطالب مرتبط