هدف پرسشنامه: بررسی میزان تمرکز در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 7 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

دانلود ویژه اعضاء

 

توضیحات

پرسشنامه سنجش تمركز در سازمان

متناسب با كاربرد هر سئوال در سازمان خود، پاسخ صحيح را علامت بزنيد.

 1. در گردآوري اطلاعات براي اتخاذ تصميمات، مديريت عالي تا چه حد و حدودي مشاركت مستقيم دارد؟

الف) هيچ
ب) كم
ج) متوسط
د) زياد
ه) خيلي زياد

 1. تا چه ميزاني مديريت عالي در تعبير و تفسير داده هاي اطلاعاتي مشاركت دارد؟

الف) 0 – 20%
ب) 21 – 40%
ج) 41 – 60%
د) 61 – 80%
ه) 81 – 100%

 1. تا چه حدي مديريت عالي مستقيما اجراي تصميمات را كنترل مي كند؟

الف) 0 – 20%
ب) 21 – 40%
ج) 41 – 60%
د) 61 – 80%
ه) 81 – 100%

10- 4 سرپرست عمليات تا چه حدي در موارد ذيل مي تواند از نظر خود استفاده كند: تدوين بودجه واحد خود؟

الف) خيلي زياد
ب) زياد
ج) متوسط
د) كم
ه) هيچ

 1. تعيين چگونگي عملكرد واحد خود كه مورد ارزيابي قرار مي گيرد ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. استخدام و اخراج كاركنان ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. پاداش به كاركنان ( از قبيل حقوق، ارتقاء …) ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. خريد تجهيزات و منابع لازم ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. تدوين پروژه يا برنامه جديد ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

 1. چگونه مسائل استثنايي و كاري بايد حل شود ؟

الف) خيلي زياد         ب) زياد        ج) متوسط           د) كم          ه) هيچ

ارزش گذاري: امتياز براي هر پاسخ عبارتست از:

1 = الف      2= ب     3= ج     4= د     5= ه

نمرات حاصله با هم جمع مي گردد. جمع نمرات ميزان تمركز سازمان را نشان مي دهد.

(حداكثر امتياز 50 است)

تفسیر نتایج

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: …………

 • امتیاز 35- 25: تمرکز بالا
 • امتیاز 24 تا 13: تمرکز متوسط
 • امتیاز زیر 12: تمرکز پایین

 منبع: تئوري سازمان رابينز ترجمه دكتر الواني و دانايي فر

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com