پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: سنجش عملکرد بازاریابی شرکت ازاستراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی

فرمت: Word

?تعداد سوال: 50 سوال و 5 مولفه (حوزه مشتری، حوزه برند، حوزه بازار، حوزه نوآوری، حوزه مالی)

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی

پرسشنامه استراتژی های بازاریابی: شبکه اجتماعی ساختاری است که از گره هایی (که عموما فردی یا سازمانی هستند) تشکيل شده است و توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصلان. برای مثال: قيمت ها، الهامات، ایده ها و تبادلات مالی، دوست ها، خویشاوندی، تجارت، پيوند های و سرایت بيماری ها (اپيدمولوژی) یا
مسيرهای هواپيمایی ساختارهای حاصل اغلب بسيار پيچيده هستند.

تحليل شبکه های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می نگرد. رأس ها بازیگران فردی درون شبکه ها هستند و یالها روابط ميان این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال ها می تواند ميان رأس ها وجود داشته باشد. تحقيق در تعدادی از زمينه های آکادميک نشان داده است که شبکه های اجتماعی دربسياری از سطوح به کار گرفته می شوند از خانواده ها گرفته تا ملت ها و در تعيين راه حل مسائل، اداره کردن تشکيلات و ميزان موفقيت افراد در رسيدن به اهدافشان نقش مهمی ایفا می کند.

استراتژی بازاریابی درفضای مجازی

استراتژی بازاریابی درفضای مجازی به سازمان ها کمک می کند تصميمات درستی بگيرند تا در رسانه های آنلاین به درستی عمل کنند. به طور کلی بر اساس مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در زمينه بازاریابی درفضای مجازی وشبکه های اجتماعی می توان استراتژی های بازاریابی را به 5 دسته تقسيم کرد:

  • استراتژی بازاریابی مبادله ای
  • استراتژی بازاریابی پایگاه داده
  • استراتژی بازاریابی رابطه ای
  • استراتژی بازاریابی مبتنی بر دانش
  • استراتژی بازاریابی مشتری مدار

توضیحات

پرسشنامه فوق با هدف بررسی عملکرد بازاریابی شرکت از استراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی طراحی شده است. این پرسشنامه متشکل از 50 سوال و 5 مولفه و 5 زیر مومولفه (حوزه مشتری، حوزه برند، حوزه بازار، حوزه نوآوری، حوزه مالی) می باشد.

 پروژه های مشابه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه