پایان نامه: بررسی رابطه تشکیلات واحد سازمانی با مشارکت کارکنان در شرکت ها پتروشیمی زاگرس

سال انتشار: ابراهیم کاظمی ابونی

رشته: مدیریت بازرگانی

مقطع: کارشناسی

فرستنده: ابراهیم کاظمی ابونی

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 85 صفحه

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود پایان نامه انگلیسی

 

چکیده پایان نامه

ضرورت دارد که مدیران درهر سازمانی برای مدیریت، شناخت کامل از جوانب گوناگون سازمان خود داشته باشند تا بتوانند تصمیم درست بگیرند.در دنیای پیچیده ودر حال تحول امروز،کامیابی را مختص جوامع و سازمان هایی می دانند که بین منافع قابلیت های مدیریت و منابع انسانی خود رابطه ای منطقی و معنی داری برقرار کنند. جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به پیشرفتی داشته باشد که بتواند امکانات لازم برای منابع انسانی خود را به دانش و مهارت روز تجهیز کند تا آنها با استفاده ازا ین توانمندی،سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند.نیروی انسانی به عنوان منبعی نامحدود، محور هر توسعه ای به حساب می آید. در ا ین بین مدیران نقش موثری در فرآیند توسعه ایفا می کنند .هدف از این تحقیق بررسی میزان پیچیدگی،سلسله مراتب اداری، وظایف مسئولین،تمرکزیا عدم تمرکز و میزان رسمی و غیررسمی بودن شرکت پتروشیمی زاگرس می باشد. همچنین به دنبال این هستیم که نقش مشارکت کارکنان در کنار ساختار سازمانی تا چه حد در رسیدن به اهداف سازمان ضرورت دارد. 

واژگان کلیدی: تقسیم کار، شاخص درجه سلسله مراتب، شاخص درجه تمرکز یا عدم تمرکز، شاخص درجه پیچیدگی، شاخص درجه حرفه ای بودن، نقش و یا تاثیر کارکنان، ساختار های سنتی، پیشرو بودن تشکیلات

مقدمه پایان نامه

انجام یک تحقیق نیاز به تجربه، وقت و امکانات و همچنین علاقه کافی دارد و نیز دسترسی آسان و سریع اطلاعاتی موثق از شرایط انجام یک تحقیق کامل به شمار می رود . این تحقیق به منظور بررسی یکی از مهمترین الگوهای کارساز در سازماندهی و مدیریت می باشد که همانا بررسی ساختار شرکت های پتروشیمی است. و به جهت اینکه تحقیق جنبه موردی و کاربردی پیدا نماید ساختار سازمانی شرکت پتروشیمی زاگرس در منطقه عظیم جم و عسلویه انتخاب شده و بررسی های لازم در مورد آن صورت گرفته است . همچنین با توجه و کثرت الگوهای ساختار سازمانی سعی شده است مواردی همچون میزان پیچیدگی، سلسله مراتب اداری، وظایف مسئولین، تمرکز یا عدم تمرکز و میزان رسمی بودن این سازمان مورد عنایت و توجه واقع شود. اگر مشارکت در سازمان را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعر یف کنیم و بر ا ین باور باشیم که مشارکت ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است میتوان گفت که: مشارکت در سازمان به معنا ی مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشو یق می کند که به تحقق هدفهای گروه کمک کند و در مسئولیتها و پیامدهای آنها سهیم شود. (مصداقی نیا،علی رضا).

 

مطالب مرتبط