هدف اصلی بررسی تأثیر دولت الکترونیک روی زندگی شهروندان

اهدف فرعی

1- گام های لازم به منظور ایجاد یک دولت الکترونیک موفق.

2- شناسایی بخش ها و افرادی که دولت الکترونیک آن ها را با هم مرتبط می سازد.

3- مزایای استقرار دولت الکترونیک روی بخش های مختلف.

ابعاد دولت الکترونیک

اگرچه دولت الکترونیکی طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات را در بر میگیرد، اما عمدتآ دارای 4 بعد است که نشان دهنده این موضوع هستند که یک دولت الکترونیک می تواند چه بخش ها و افرادی را با یکدیگر مرتبط سازد.

1-1- ارتباط بین دولت با دولت[1](G2G)                                       1-2- ارتباط بین دولت با مؤسسات بازرگانی[2](G2B)

1-3- ارتباط بین دولت با شهروندان[3](G2C)                                 1-4- ارتباط بین دولت با کارمندان[4](G2E)

1-1- ارتباط بین دولت با دولت (G2G)

G2G  در دولت الکترونیک به معنی اشتراک اطلاعات و داده ها و تعاملات الکترونیکی بین بخش های مختلف دولتی می باشد این تعاملات می تواند به صورت درون سازمانی  و یا برون سازمانی و در سطح محلی، ایالتی، ملی و بین المللی صورت پذیرد. تبادل اطلاعات میان اجزاء مختلف دولت باعث می شود تا بخش های مختلف قادر باشند از یکدیگر در ارائه خدمات پشتیبانی نمایند. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران برقراری ارتباط بین دولت با دولت رکن اصلی دولت الکترونیک می باشد، زیرا ایجاد دولت الکترونیکی بدون همکاری میان سطوح دولت امکانپذیر نخواهد بود(همتی و سید نقوی، 1388،137).

1- 2- ارتباط بین دولت با مؤسسات بازرگانی(G2B)

بخش دیگر دولت الکترونیکی برقراری ارتباط بین دولت با تجارت و صنعت است. تمرکز مؤلفه G2B روی تعاملاتی است میان دولت و شهروندان انجام می شود. دولت الکترونیکی در راستای ارائه الکترونیکی خدمات و اطلاعات به بازرگانان و کسبه در مولفه G2B فعالیت های طراحی و به کارگیری رویه های عملکردی الکترونیکی را به انجام می رساند تا به کمک آن کلیه تراکنش های بازرگانان به بخش دولتی به صورت الکترونیکی و با صرف حداقل هزینه و زمان و حداکثر راندمان انجام شده و نیز اطلاعات دولتی در رابطه با بازرگانان و امور تجاری آنها از طریق وب سایت ها در اختیار آنها قرار گیرد(هاشمیان،1382،7 8).

1- 3- ارتباط بین دولت با شهروند (G2C)

یکی از مهم ترین مؤلفه های دولت الکترونیک ارتباط بین دولت و شهروندان است که اصطلاحآ به آن G2C گفته می شود. فعالیت های انجام شده در این بخش ارتباط شهروندان با دولت را تسهیل نموده و شهروندان می توانند از طریق وسایل ارتباطی مانند وب سایت ها و ایستگاه های اطلاع رسانی به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کنند. G2C باعث می شود تا سارمان ها غیر متمرکز شده و از مراجعات مردم به سازمان های دولتی کاسته شود به گونه ای که مردم می توانند از طریق ایستگاه های اطلاع رسانی مخصوص بسیاری از کارهای روزمره خود را انجام دهند(همتی و سید نقوی،1388،138).

1- 4- ارتباط بین دولت با کارمندان (G2E)

این مؤلفه تلاش می نماید در بهینه سازی نحوه ارتباط دولت با کارمندان سازمان های مختلف دولتی را بهبود بخشد. کارمندان دولت بایستی بتوانند با صرف حداقل زمان و هزینه، کارهای خود را انجام دهند. به طور مثال آن ها باید بتوانند به صورت الکتریکی تقاضای وام، مرخصی یا حقوق بازنشستگی نمایند و یا حتی بتوانند در منزل وظایف اداری خود را انجام دهند(همتی و سید نقوی،1388،139).

دولت الکترونیک مستلزم روابط عمومی الکترونیک

با توجه به مطالب ارائه شده چنین به نظر می رسد که روابط عمومی الکترونیک از ضرورت های اجتناب ناپذیر دولت الکترونیک است و روابط عمومی است که می تواند و باید زمینه های لازم و بستر سازی مناسب را برای تحقق دولت الکترونیک فراهم نماید، چراکه هرگونه بی توجهی نسبت به تربیت شهروند الکترونیک، باعث خواهد شد انرژی و هزینه های مربوط به ایجاد دولت الکترونیک هدر رفته و آن را با شکست مواجه کند. با این همه روشن است که نیاز به توسعه ی آموزش و تربیت شهروندالکترونیکی به اندازه ی ایجاد زیرساخت های ارتباطی برای توسعه IT در کشور از اهمیت برخوردار است و اهمیت بخشی به روابط عمومی الکترونیک ازسوی دولتمردان و سیاست گزاران عرصه ی روابطعمومی میتوانداین شرایط را تسهیلکند(ذکایی،52،1387)

[1] Government to Goverment
[2] Government to Business
[3] Government to Citizen
[4] Government to Employess