نقش مشارکت و همکاری در بهره وری

مقاله متنی نقش مشارکت و همکاری در بهره وری

بهره وری

مشارکت نه تنها به تحول یک سازمان کمک می کند، بلکه در عین حال یک اثر عمیق آموزشی دارد. در فرایند تغیر، درگیری فعال تمام کارگران برای ایجاد جو مساعد و نگرش به کار جهت افزایش بهره وری دارای اهمیت است.

راد و همکاران  (2003) به نقل از نصرالله پور،(1384) بیان می کنند که مشارکت در کارها عامل کلیدی بهره وری است، همچنین تئوری همکاری نشان دهنده ی رابطه ی بین مشارکت و بهره وری است.

نمز(2005) بیان می کند که اقداماتی که روی همکاری و ارتباطات تمرکز کند به کارکنان اجازه می دهد تا با همدیگر کاراتر و موفق تر عمل کنند، و اگر چنین شرایطی ایجاد شود موجب ایجاد نوآوری و خلاقیت در افراد گروه می گردد.

براون ((1999،به نقل از نصرالله پور،(1384) بیان می کند مشارکت در صورتی بهره وری کارکنان را افزایش می دهد که از آن به عنوان عاملی برای انگیزش کارکنان استفاده شود و آنها بتوانند بر کار همکاران نیز نظارت داشته باشند و این نوعی مدیریت است. اگر چه رابطه بین مشارکت و بهره وری خیلی پیچیده است و برای تجزیه و تحلیل آن نمی توان تنها نقش یک فاکتور را موثر دانست اما یافته های اخیر به رابطه مثبت بین بهره وری و مشارکت کارکنان اشاره می کند.

انگیزش (motivation)

برل سون و استاینر ((2000، به نقل ازنصرالله پور، (1384) معتقدند که انگیزش حالت درونی فرد است و رفتاری را در وی به وجود می آورد تا رسیدن به هدف مشخص را ممکن سازد.

متقی (1384) یکی از مقولات مهم در استفاده ی موثر از نیروی کار، انگیزش است. برای پرورش طرز نگرش صحیح، افراد باید کار خود را به شکل یک فعالیت معنی دار ببینند این امر به خود جوشی آنان کمک کرده و دانش حرفه ای و طرحهای کاری آنها را غنی می سازد. بررسی های انجام شده در برخی از کشورهای آسیایی نشان می دهد که با انگیزش صحیح در کارگران می توان بهره وری را به سهولت تا حد 90 درصد در موسسات کوچک و متوسط افزایش داد.

به جرات می توان گفت که این عامل قویترین عامل در بهره وری انسان است که نوعی تمایل و شوق درونی برای کسب موفقیت و آرامش حاصل از انجام کار بخصوصی است. فردی که برای انجام کار دارای انگیزه ی قوی باشد در قبال پاداش های کم و تنبیه های بیجا دلسرد و متوقف نمی شود و هیچگاه از تلاش باز نمی ایستد. همچنین هنگام رویارویی با مشکلات صحنه ی کار را به نفع راحتی خود ترک نمی کند. در این باره که انگیزه در بهره وری فرد اثری قوی دارد جای هیچ شکی نیست و نظریات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد انگیزه ی قوی در فرد موجب افزایش بهره وری می شود.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

منبع: Modir123.com