سنجش فرهنگ سازمانی

مقاله متنی سنجش فرهنگ سازمانی

برخی از محققین برای شناسایی و طبقه بندی فرهنگ های سازمانی از روشهای مقداری استفاده نمودند که در زیر اسامی بعضی از آنها ذکر می شود:

1-  شاخص تعیین هنجارها

این مقیاس سنجش می کوشد تا ابعاد هفتگانه هنجارهای رفتاری را به شرح زیر ارزیابی کند:  تسهیل عملکرد و اجرای شغل، آموزش، تعامل بین مافوق و زیردست، مقررات و خط مشی ها و جو پیروی و حمایت در سازمان.

 2-  پیمایش شکاف فرهنگی

این پرسشنامه به دنبال سنجش هنجارهای عملیاتی و همچنین هنجارهای است که در صورت افزایش رضایت شغلی، بهبود عملکرد و اخلاقیات باید وجود داشته باشد. 4 مقیاس در این پرسشنامه وجود دارد:  حمایت شغلی، نوآوری در مشاغل، روابط اجتماعی و آزادی فردی.

3-  نمودار فرهنگ سازمانی

این سیاهه 54  فقره ای طبقات 9  گانه ارزشها را با توجه به چگونگی رفتارها و نگرشها مقتضی در سازمان مورد سنجش قرار می دهند.

4-  پرسشنامه باورهای سازمانی

این پرسشنامه می کوشد تا ارزشهای 10  گانه مشترک در سازمان همچون نوآوری یا خطرپذیری توجه به جزئیات و غیه را ارزیابی می کند.

5-  مقیاس تجانس ارزش های سازمانی

این پرسشنامه 22  فقره ای به تجانس و سنخیت بین ارزشهای کارکنان و مدیریت توجه دارد. سودمندی چنین سنجشهایی در مطالعات مربوط به انواع خاص فرهنگ مشخص می گردد.

انواع فرهنگ سازمانی

محققین، فرهنگ سازمانی را به 4  نوع طبقه بندی می کنند.

1- سازمان با فرهنگ علمی:  تأکید این سازمانها به استخدام افراد جوان با تمایل به یادگیری، پرورش دادن آنها و تقویت شخصیت علمی و تخصصی آنها است. مثل شرکت IMB.

2- سازمان با فرهنگ باشگاهی:  در این سازمانها تأکید بر وفاداری و تعهد افراد نسبت به سازمان است. در فرهنگ باشگاهی ارشدیت، سن و سنوات خدمت در سازمان معیار عمده ای برای ارزش و اهمیا افراد در سازمان است . مثل سازمانهای نظامی.

3- سازمان با فرهنگ تیمی: در این نوع فرهنگها تأکید بر نوع آفرینی، ریسک پذیری و آزادی عمل است. مثل سازمانهای حسابداری، بانک ها.

4- سازمان با فرهنگ سنگری: این فرهنگ بر حفظ بقای سازمان تأکید دارد. فرهنگ سازمانها امنیت شغلی حائز اهمیت است.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانیمنبع: Modir123.com