عنوان مقاله: بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با رضایتمندی معلمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: علوم تربیتی، روانشناسی

 فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 7 صفحه

حجم فایل: 462 KB

 منبع: دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

فهرست مقاله

فهرست مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • ابزار و ورش گردآوری داده ها
 • رضایت شغلی
 • اهمیت رضایت شغلی
 • رضایت و خشنودی شغلی
 • انواع رضایت شغلی
 • نظریه های رضایت شغلی
 • پیشرفت تحصیلی
 • فرضیات
 • نتیجه گیری
 • منابع

قسمتی از مقاله

نتیجه گیری مقاله بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با رضایتمندی معلمان

نتایج نشان داد معلمانی که دارای رضایت شغلی بالایی هستند، دانش آموزان آن ها از پیشرفت تحصیلی بالایی نیز برخوردارند و بالعکس. همچنین، رابطه بین پیشرفت تحصیلی و زیر مقیاس های رضایت شغلی نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و بعد شغل، بعد ارتقاء بعد حقوق و بعد شرایط کار در محیط فعلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. رضایت معلم یکی از عوامل موثر در پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان است که بیشترین تاثیر را در پیشرفته دانش آموزان دارد. معلمان با داشتن نگرش های مثبت در مورد مدرسه، باعث افزایش انگیزش تحصیلی و عزت نفس دانش آموران می شوند. نتنایج آزمون رگرسیون نشان داد در بررسی اولویت های متغیرهای پیش بینی کننده ی پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان، رضایت شغلی بیشترین پیش بینی را برای پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان داشته و نتایج t مستقل نشان داد زنان نسبت به مردان رضایت شغلی بیشتری دارند.

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط