http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngعنوان مقاله: امكان سنجی و بررسی موانع موجود در پیاده سازی فرآیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو سازی و قطعات خودرو خراسان و ارائه ساز کارهای بهبود آن

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png حجم فایل: 38 KB

دانلود مقاله

 

چکیده

در گذشته ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخصهای مالی به تنهایی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را تأمین می نمود، اما با جدا شدن مالکیت از مدیریت و رقابتی تر شدن محیط تجاری واهمیت یافتن داراییهای نامشهود، فقط ارزیابی مالی جوابگوی نیازهای مالکان، مدیران و حتی استفاده کنندگان خارجی شرکت نبوده وتصمیم گیری صحیح مدیران را نیز با مشکل مواجه می كند. نقص جدی در سیستم های مدیریت سنتی، ناتوانی آنها در ارتباط دادن استراتژی بلند مدت سازمان با عملکردهای کوتاه مدت است . ارزیابی متوازن می تواند ارتباط بین برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ریزی عملیاتی و فعالیتهای منابع انسانی جهت ایجاد توازن بین سازمان را ارائه دهد. لذا در تحقیق پیش رو با توجه به منافع و مزیتهای سیستم ارزیابی متوازن، مشکلات و موانع استفاده از ارزیابی متوازن را درشرکتهای خودرو سازی وقطعات خودرو ایرانی مورد بررسی قرار داده ایم تا با استفاده از آن شرکتهای مربوطه بتوانند بطور صحیح استراتژیهای خود را تدوین، اجرا و اصلاح نمایند و یا حداقل به ارزیابی عملکرد سازمان خود از جنبه های مالی و غیر مالی بپردازند.

واژهای کلیدی: ارزیابی متوازن، رسالت، استراتژی، شرکت های تولید کننده قطعات خودرو، دارائی های نامشهود، مشتری، آموزشی و رشد، فرآیند داخلی

 

 

 

مطالب مرتبط