عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

 فرمت: pdf

 حجم فایل: 525 KB

 دانلود مقاله

 

چکیده بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و سعی در بهبود بخشیدن روشهای آن در بانک ها و موسسات مالی، این مقاله به ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری کلیه بانک های فعال در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بصورت فصلی طی دوره 85-1378 مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول ابتدا با استفاده از آنالیز واریانس، نوسانهای ریسک اعتباری بانک ها، بین بانک های مختلف و طی زمان، مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که نوسانها و تفاوت ریسک اعتباری بانک ها در بین بانک های مختلف چشمگیر نیست و قسمت عمده نوسانهای ریسک اعتباری بانک ها ناشی از تغییرات وضعیت کلان اقتصادی کشور، طی زمان است.

در بخش بعدی به بررسی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر روی ریسک اعتباری بانک ها می پردازیم. به منظور یافتن مهمترین شاخصهای تاثیرگذار کلان اقتصادی، پس از مطالعه و بررسی سایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، با استفاده از داده های تلفیقی ریسک اعتباری بانک های دولتی با متغیرهایی همچون میزان و رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد تسهیلات و واردات و … مورد سنجش قرار گرفته است. ارزیابی نشان می دهد سطح GDP و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی داشته و رشد GDP، میزان واردات، ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیلات با ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت دارند.

كلید واژه: ریسک اعتباری، متغیر، اقتصاد کلان، بانک ها و موسسات مالی، مدل داده های تلفیقی، آنالیز واریانس

بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

مطالب مرتبط