مفهوم انگیزه

«انگیزه» حالتی از انگیختگی که موجود زنده را وادار به عمل می کند و (انگیزش) فرایندی میانجی یا یک حالت درونی موجود زنده که او را وادار به فعالیت می کند و به سوی عمل سوق می دهد) را می توان به صورت های گوناگون تعریف کرد. یکی از اصطلاحاتی که برای نشان دادن کیفیت، کمیت و تعریف انگیزش به کار گرفته شده، مفاهیم مربوط به پویاشناسی رفتاربوده است. اصطلاح پویاشناسی از دانش فیزیک گرفته شده و منظور از آن نیرویی است که باعث حرکت در اجسام می شود. دلیل استفاده از این اصطلاح برای انگیزش ر فتار آن است که انگیزش رفتار نیز باعث حرکت موجود زنده میشود و او را به تکاپو در جهت ارضای نیازهایش وامی دارد.

می دانیم که انگیزه ها یا انگیزش را نمی توان به گونه ی مستقیم مشاهده کرد و باید آن را از راه رفتارهای موجود زنده و نتایج چنین رفتارهایی استنباط کرد. فرایندهای انگیزشی را تنها می توان از راه تحلیل جریان دائمی رفتار، مورد شناسایی قرار داد و اثرهای گوناگون آن را بر شخصیت،باورها، دانش ها، توانایی ها و مهارت های افراد مشاهده کرد. » (ساعتچی، 1382، ص 316) در مطالعات گوناگون که بحث انگیزه بیان می شود، بیش تر همراه با رضایتمندی بیان می گردد ومی بینیم که این دو بحث خیلی به هم نزدیک هستند.

منبع: modir123.com