اهداف، سئوالات، فرضيات (با توجه به موضوع پژوهش)

http://modir3-3.ir/images/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82.png

اهداف یک پروژه تحقیقاتی خلاصه آنچه كه باید با انجام مطالعه به آن برسیم را بیان می كند.

هدف كلی

آنچه را كه مطالعه به طور كلی به آن دست خواهد یافت، هدف كلی می‌گویند. هدف كلی در واقع همان عنوان مطالعه است با این تفاوت كه با لغتهای قابل اندازه‌گیری مثل «تعیین یا شناخت» كه معنی و كاربرد دقیق و واضحتری دارند، شروع می شود.

مثال: عنوان موضوع: بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکارآمدی و عملکردشغلی در کارکنان اداره تعاون

هدف كلی: مانند بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکارآمدی و عملکردشغلی در کارکنان 1395

اهداف اختصاصی (ویژه یا جزیی):  این اهداف باید واقع‌بینانه مطرح شود و به آنچه كه مطالعه برای حل آن طرح‌ریزی شده متمركز باشند.

اهداف جزئی در واقع جزئی از هدف كلی هستند و اگر به خوبی تنظیم شوند، محقق را به طراحی روش تحقیق و نحوه گردآوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها هدایت خواهند نمود.

هدف جزئی: نباید از قالب هدف كلی خارج شد و باید به جنبه‌های اساسی مطالعه محدود باشد.

در اهداف جزئی هم باید از افعالی نظیر تعیین كردن، مقایسه‌كردن، اثبات‌كردن، محاسبه‌كردن و برقراركردن استفاده كرد و از به كارگیری افعال مبهم نظیر فهمیدن، مطالعه كردن و اذعان كردن دوری نمود.  
مثال: در مورد مطالعه عملکرد كه در هدف كلی مطرح شد، تعدادی از اهداف جزئی (اختصاصی) را می‌توان چنین بیان كرد.

بررسی رابطه مولفه های متغیرهای تحقیق

 نكته: در اهداف جزئی (اختصاصی) معمولاً چندین هدف با توجه به نوع مطالعه مطرح می شوند.

اهداف كاربردی:  معمولاً در بعضی از مطالعات هدف دیگری تحت عنوان هدف كاربردی نیز وجود دارد كه در آن نحوه به كارگیری نتایج حاصل از بررسی تحقیقات را مشخص می كند و ساختار مشخصی ندارد.

http://modir3-3.ir/images/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.png