اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمان های دولتی

مدیریت دانش در سازمان های دولتی چه کاربردی می تواند داشته باشد؟ آیا ماهیت و نقش سازمان های دولتی می طلبد که در مورد مدیریت دانش در سازما نهای دولتی صحبت شود؟ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی در سال 2003 میلادی، اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمان های دولتی را مورد بررسی قرار داده است. از نظر این سازمان، سازما نهای دولتی بنا به دلایل ذیل باید به سمت مدیریت دانش حرکت کنند. تبدیل شدن دانش به مهم ترین منبع اثربخشی فعالیت ها و اقدامات سازمان با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف بخش دولت، تصمیم گیری و خط مشی گذاری است، اهمیت دانش در این خصوص، سیری صعودی خواهد داشت.

کانگ و پاندیا (2003) اعمال حاکمیت به جای تصدی­گری. یکی از انتقاداتی که مخصوصاً در سال های اخیرمتوجه دولت ها شده است در خصوص اندازه دولت­ها بوده است. منتقدان می­گویند که بزرگی بیش از حد دولت و گسترش بی رویه بوروکراسی اداری مانع کارایی و پاسخگویی سریع در بخش دولتی شده است، به گون های که  وچک سازی در دولت و حرکت از تصدی گری به سوی اعمال حاکمیت در دستور کار دولت­ها قرار گرفته است. اعمال حاکمیت می­طلبد که دولت ها به حرکت ­های مبتنی بر دانش توجه کنند (OECD،2003). به نظر می رسد که جهانی شدن به چالشی مهم برای سازمان های دولتی تبدیل شده و یا بزودی خواهد شد. با گسترش جهانی شدن، رقابت بین سازمان هایی که خدمات مشابهی ارائه می­کنند گسترش یافته، و نیاز به کسب دانش و مهارت در کسب  و بکارگیری آن اهمیت خواهد یافت( OECD،2003).

 منبع: modir123.com

 

 

مطالب مرتبط