عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic management of the new product development process

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید

$$$: 12500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: International article

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

چکیده مقاله

چکیده

یک سازمان موفق تصدیق می کند که هنگامی که یک استراتژی موثر به درستی اجرا شود مزیت رقابتی پایدار را به همراه خواهد داشت. اما وقتی که شما فرمول بندی یک استراتژی سازمانی را مورد بررسی قرار می دهید به سرعت متوجه خواهید شد که استراتژی حقیقتا فقط رویکردی در مورد انتخاب کردن است. در این زمینه، مدیریت ریسک پروژه بر مبنای فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) در بر گیرنده یک فرآیند سیستماتیک شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ دادن به مدیریت ریسک هاست. این مقاله فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی ( AHP) را به صورت یک روش تصمیم گیری بالقوه در زمینه مدیریت ریسک پروژه نشان می دهد. هدف نهایی این کار، تعریف یک مدل برای ارزیابی عملکرد فرایند توسعه محصول به منظور اندازه گیری دستاورد آنها و همچنین شناسایی مسیر های فعال پیشرفت و بهبود است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک پروژه، سیستم پشتیبانی از تصمیم، فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی، AHP، مزیت رقابتی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه

رقابت در حال حاضر جهانی شده است و اهمیت طراحی، کیفیت، بهره وری، همکاری بین چند شرکت، سطوح قیمتی بهینه و قابلیت پیش بینی فرآیتد تولید در بازار های محلی زیاد شده است (سوستروا و همکاران 2012). وقتیکه یک شرکت صنعتی یک محصول جدید را در یک بازار راه اندازی می کند هدف انجام یک کسب و کار با دوام است (لونگو و همکاران 2012).

سطوح قابل قبول کیفیت محصولات خصوصا در زمینه ایمنی، عملکرد، قابلیت اطمینان و امنیت از عوامل بسیار مهم در کسب موفقیت است. سطوح قابل قبول بودن شامل کسب حداکثر احتمال و پیامد مثبت و همچنین حداقل احتمال مواجه شدن با پیامد های منفی در راستای دستیابی به اهداف پروژه است (دی 2001). ما به دنبال تعیین سوالات تحقیق زیر بودیم. چگونه می توان استراتژی های عملکرد مناسب را انتخاب کرد و  آن را در  مدل های پردازش بر مبنای کیفیت محصول هدف یکپارچه کرد؟ 

پارامتر های موفقیت برای هر پروژه در زمان تکمیل و با یک بودجه خاص و با انجام توابع عملکردی لازم صورت می پذیرد (نیازمندی های فنی). توسعه استراتژی ها و اندازه گیری مدیریت این ریسک ها هم بسیار ضروری است (چاپمن 2006). هر چند وقفه در چرخه نوآوری کوتاه تر شده است چرخه عمر محصولات نیز کوتاه تر شده است. با توجه به تنوع نیاز های مشتریان توابع و عملکرد محصولات باید سریعا بهبود یابد.

مطالب مرتبط