عنوان انگلیسی مقاله: Discrimination and Inequality in the Labor Market

ترجمه عنوان مقاله: تبعیض و نابرابری در بازار کار

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • اهمیت برابری اجتماعی- اقتصادی در بازار کار
 • اهمیت تصمیم گیری مشکلات نابرابری و تبعیض در کاهش نیروی کار
 • شکل1: جمعیت بر حسب سن و جنس در روسیه در سال 2012
 • نابرابری جنسیتی در بازار کار
 • جدول1: نابرابری های جنسیتی در بازار کار
 • تبعیض مبتنی بر سلامت
 • نابرابری بر اساس سن
 • جدول 2: نابرابری مرتبط با سن در بازار کار
 • پیشنهاداتی برای کاهش نابرابری و تبعیض در بازار کار
 • جدول 3. امکان کاهش تنش در بازار کار
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله با هدف کشف مشکلات نابرابری و تبعیض در بازار کار، شناسایی گروه های خاصی که بیشترین رنج را از تبعض به دلیل جنسیت، سن و وضعیت سلامت داشتند، می پردازد. در نتیجه پیشنهاداتی در جهت بهبود سیاست های اشتغال عمومی، ارائه کمبود نیروی کار ذکر می شود.

واژگان کلیدی: ظرفیت انسانی، بازار کار، نابرابری جنسیتی، تبعیض

چکیده انگلیسی مقاله

This article deals with discovering the problems of inequality and discrimination in the labor market, identifying specific groups most suffering from discrimination based on sex, age and state of health. As a result there are suggestions for improvement of public employment policies, provided possible labor shortage.
Keywords: human capital; labour market; gender inequality; discrimination.

 

مطالب مرتبط