عنوان انگلیسی مقاله:

Independence and Financial Knowledge on Audit Committee with Non-compliance of Financial Disclosure: A Study of Listed Companies Issued with Public Reprimand in Malaysia

ترجمه عنوان مقاله: استقلال و دانش مالی در کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی: مطالعه شرکت های ذکر شده با صدور توبیخ عمومی در مالزی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • قوانین و مقررات در افشای مالی
 • عملیات اجرایی توسط بورس مالزی
 • مروری بر ادبیات
 • کمیته حسابرسی مستقل
 • دانش مالی کمیته حسابرسی
 • روش شناسی
 • جدول1: تعداد شرکت های با توبیخ عمومی از سال 2009 تا 2013.
 • نتایج و بحث
 • جدول2: انواع توبیخ عمومی مطابق با فصول در نیازهای فهرست شده بورس مالزی
 • جدول 3: جدول بندی انواع نقض با استقلال و دانش مالی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله، با هدف بیان صدور توبیخ عمومی توسط بورس مالزی، برای PLC مربوط به اطلاعات مرتبط مالی می باشد .مشخص شد که توبیخ عمومی به دلیل عدم مطابقت با نیازهای مربوط به افشای مداوم، با توجه به 145 نقضی که از سال 2009 تا 2013 سر زده، تایید رسمی شده است.همچنین پی برده شد که بسیاری از شرکت های تصویب شده برای توبیخ عمومی، با حداقل نیازهای مورد نیاز برای استقلال و دانش مالی در کمیته حسابرسی، موافقت کردند. این مقاله نوعی تجزیه و تحلیل محتوایی است و متشکل از شرکت هایی است که توسط بورس مالزی به دلیل عدم مطابقت با نیازهای لیست شده، توبیخ شده اند.

واژگان کلیدی: کمیته حسابرسی، توبیخ عمومی، افشای مالی، دانش مالی، مالزی

ترجمه مقدمه مقاله

هیئت مدیره باید همیشه از منافع مشروع سهامداران حمایت کند و ارزیابی متعادل و قابل فهمی از موقعیت و چشم انداز سازمان به سهامداران ارائه کند.هیئت مدیره باید اطمینان حاصل کند که حساب ها و گزارشات سازمانی، واضح بیان می شود؛ و توسط اعداد مورد تایید قرار می گیرد.این اطلاعات، برای سرمایه گذاران، بستانکاران، مشتریان و تامین کنندگان،جهت گرفتن تصمیمات مرتبط، ضروری است.کمیته حسابرسی، وظیفه کمک به هیئت مدیران را جهت نقش نظارتی موثرتر، به ویژه در ارائه گزارشات مالی بی نقص و یکپارچه، بر عهده دارد. همانطور که شرکت های بیشتری در شکست شرکتهای مهم و بزرگ، درگیر می شود، مکانیزم کنترل موثر و کارآمد، ضرورتاً مورد نیاز است.تعدیل کننده ها به طور منظم، مکانیسم دولت را مورد تجدید نظر قرار می دهند و کمیته حسابرسی را به عنوان سرپرست مورد نظر سهامداران، در نظر می گیرند. از این رو، آنها باید به صورت انتقادی بر سیستم گزارشات مالی نظارت داشته باشند.
بسیاری از محققان، روی کمیته حسابرسی و گزارش دهی مالی تمرکز می کنند. این مطالعات به طور عمده، روی کمیته حسابرسی، مدیریت درآمد و سیستم کلی شرکت،درآمد غیر طبیعی و بیان مجدد، تمرکز می کند.مطالعات دیگر روی اثرات مکانیسم های نظارت و مدیریت درآمد، تمرکز می کند و فقط مطالعات اندکی، اطلاعاتی را به کار میبرد که با مکانیسم (ساز و کار) نظارتی خاص و شیوع شکست در فرآیند گزارش دهی مالی، در ارتباط باشد.بنابراین، در کمیته حسابرسی مستقل و دانش مالی مطالعاتی انجام نگرفته است که ممکن است به طور قابل توجهی، کیفیت گزارش مالی و افشای مستمر را تحت تاثیر قرار دهد.
گزارش مالی مهم است چون توسط سرمایه گذاران جهت گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری به کار می رود.گزارش مالی، عملکرد آینده شرکت و سلامت مالی شرکت ها را توصیف می کند.بنابراین، ویژگی کمیته حسابرسی ناکارآمد ممکن است در شرکت هایی منعکس شده باشد که اطلاعات مالی غیر قابل اعتمادی ارائه می دهند و در گزارش دهی موقعیت فعلی شرکت، شکست می خورند.اطلاعات مربوط به مشخصات کمیته حسابرسی، برای سرمایه گذاران، تنظیم کننده ها و دیگر کاربران صورت های مالی مفید است؛ برای اینکه هر گونه معیار مرتبط با گزارش مالی خوب، به ویژه در محیط رقابتی شرکت را در ک کنند و تشخیص دهند. آگاهی سرمایه گذاران، شرکت ها را تشویق می کند که به طور داوطلبانه، مکانیزم کنترل موثر را جهت اطمینان از سیستم گزارش دهی خوب مالی، ایجاد کنند. فرض می گیریم که این رابطه، توجه به این واقعیت است که یکی از نقش های اصلی کمیته حسابرسی، نظارت بر فعالیت های مالی یک شرکت و ترغیب آن به برقراری ارتباط موثر بین هیئت مدیره و حسابرسان خارجی است.
علاوه بر این، نقش کمیته حسابرسی، بیشتر باید تقویت شود تا اعضا همیشه در ذهن خود استقلال داشته باشند و مهارت و دانش خود را در زمینه مورد تقاضا و درخواست شده به ویژه در شرایط کاوش در موضوعات سخت مالی پرورش دهند. کمیته حسابرسی با سطح مناسبی از استقلال و دانش مالی، باید بتواند کیفیت گزارش دهی مالی خود را بالا ببرد.
مطالعات حاضر متعهد می شود که به طور خاص ویژگی های کمیته حسابرسی، استقلال و دانش مالی و همچنین شرکت هایی که در موافقت با افشای مستمر شکست می خورند را مورد بررسی قرار دهد. این اطلاعات ممکن است جهت ارائه گزارش مالی درست، دقیق و قابل اعتماد،موضوعات تحریف شده ای را به عنوان نتیجه شکست اعلام کند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

کمیته حسابرسی با سطح مناسبی از استقلال و دانش مالی، باید قادر به جلوگیری از هر عدم انطباق افشای مستمر مالی باشد.شرکت های فهرست شده دولتی با حداقل نیاز، باید قادر باشند که از توبیخ شدنشان جلوگیری کنند.تنظیم کننده ها (ناظم) بر این عقیده اند که اگر شرکت ها قادر باشند که به سطحی از استقلال و دانش مالی برسند، می تواند به نفع سرمایه گذار باشد.بنابراین، این ممکن است در شرکت هایی که توسط بورس مالزی توبیخ شده اند، محقق نگردد.در این مطالعه، این شرکت ها با حداقل نیازی که به استقلال و دانش مالی کمیته حسابرسی مربوط می شود،خود را انطباق دادند اما،آنها توبیخ شدند، آن هم به دلیل شکستی که مرتبط با افشای مستمر مالی بوده است. این یافته ها با پژوهش قبلی سازگار است و نشان داد که شرکتی با کنترل خوب، هنوز در گزارش مالی خود، تقلب داشته است.

چکیده انگلیسی مقاله

This paper aims to describe the public reprimand issued by Bursa Malaysia to PLCs pertaining to financial related information. It was found that public reprimand were sanctioned for non-compliance of the requirements related to continuing disclosure with amounted to 145 breaches for year 2009 until 2013. It was also discovered that most of the companies sanctioned for public reprimand had complied with the minimum requirements for the independence and financial knowledge on audit committee. This study is a cross-sectional content analysis and consists of firms that had been reprimanded by Bursa Malaysia for non-compliance with the listing requirements.
Keywords: Audit committee; public reprimand; financial disclosure; financial knowlegde; Malaysia.

مقدمه انگلیسی مقاله

The board of directors should always uphold the legitimate interest of the shareholders and provide stakeholders with a balanced and understandable assessment of the organisation’s position and prospects. The board of directors must ensure that the organisation’s reports and accounts contain clear narration; that supported by figures. This information is vital for investors, creditors, customers and suppliers to make relevant decisions. An audit committee has been given the task to assist the board of directors for a more effective oversight role, particularly in financial reporting integrity. A more effective and efficient governance mechanism is urgently required as more companies are involved in the major corporate failures (e.g. Adelphia, Enron, Tyco and Worldcom). The regulators have regularly revised the governance mechanism and considered an audit committee as guardian of shareholders’ interest. Hence, they should be able to critically monitor the financial reporting system.
Many researchers focus on audit committee and financial reporting (Abbott, Parker, & Peters, 2002; Lin, Li, & Yang, 2006; Siti Rochmah Ika, 2012). These studies mainly concentrate on audit committee, overall corporate governance system and earnings management, abnormal earnings and restatement. Other studies concentrate on the effects of monitoring mechanisms and earnings management (Abdullah, Yusof, & Nor, 2010; Rahman & Ali, 2006; and Saleh & Iskandar, 2007) and only few studies use information that is related to specific monitoring mechanism towards and incidence of failure in the financial reporting process (Lakshan & Wijekoon, 2012). The literature is therefore comparatively lacking in studies on audit committee independent and financial knowledge which may significantly influence the quality of financial report and continuous disclosure.
A financial report is important as it is used by the investors to make investment decisions. It describes the company’s future performance and financial health of the companies. Therefore, the characteristics of inefficient audit committee may be reflected in firms that provide unreliable financial disclosure and fail to report the firm’s current position in a timely manner. Information on the characteristics of an audit committee is useful for investors, regulators and other users of financial statements to understand and detect any criteria associated with good financial report, especially, in a competitive corporate environment. The awareness of investors would encourage the companies to voluntarily establish an effective control mechanism in order to ensure good financial reporting system. This relationship is assumes to be established due to the fact that one of the main roles of an audit committee is to oversee the financial activities of a company and to stimulate effective communication between the board of directors and the external auditors (Vanasco, 1994).
In addition, effective role of audit committee should further be encouraged, where member should always have independent in mind and exercise their skill and knowledge in demanded and required manner especially in terms of probing difficult financial issues. An audit committee with appropriate level of independent and financial knowledge should be able to increase the quality of financial reporting. The present studies undertake to examine the audit committee characteristics specifically, independent and financial knowledge and the firms which fail to comply with continuous disclosure requirements. This information may address the issue of misstatement as a result of failure to provide true, accurate and reliable financial reports.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

The audit committee with appropriate level of independent and financial knowledge should be able to prevent from any non-compliance of continuous financial disclosure. Public listed companies that comply with the minimum requirement should be able to prevent themselves from being reprimand. The regulators are on the opinion that if the companies are able to comply with the requirements of level of independent and financial knowledge, this can protect the interest of the investor. However, the claim may not be materialized in companies being reprimanded by the Bursa Malaysia. In this study particularly, these companies had complied with the minimum requirements on the level of independent and financial knowledge of audit committee, but still being reprimanded for failure related to continuous financial disclosure. This finding is consistent with the previous research which found that companies with a good corporate governance practices still had fraudulent financial reporting (Owens-Jackson et al., 2009). The effectiveness of enforcement by regulatory bodies and active role of shareholders raising concern on companies affairs, helped the number of public reprimanded issued against the company to decline gradually. However, many factors should be considered by the regulators before any existing regulation can be revised (Lander & Auger, 2008). For example, a family owned company need to be put special attention regarding the regulations on the appointment of independent directors (Leung, Richardson, & Jaggi, 2014). Owens-Jackson et al., ( 2009) further suggest that the regulators should pay particular attention for large companies with low managerial ownership structure. This is due to the pressure put on the managers to meet the investors expectation (Owens-Jackson et al., 2009).
There are many other possible areas that can be explored in future research relating to the effectiveness and functions of an audit committee. As such, it would be interesting, if characteristics of the audit committees addressed using a qualitative approach methodology. The sample of the study may also be compared to a sample of firms which have been recognised to have a good governance system. Apart from that, the study can be conducted by considering other relevant theories such as the Theory of Action Reasoning that relates to human behaviour concerning individual attitudes, belief systems; ethics; intended actions; and perceptions. This could provide an in depth explanation on the strengths and effectiveness of unique audit committees rather than just looking into the number of meetings, number of audit committee members and other regulatory set up, in which it may only be on paper compliance and have no substance in its implementation to achieve the required objectives.