عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic human resource management and knowledge workers: A case study of professional service firms

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی: یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای

$$$: فقط 3000 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مدیریت کارکنان دانشی در PSFs
 • مواد و روش ها
 • جمع اوری داده ها
 • تجزیه تحلیل داده ها
 • نمایش نتایج:
 • کنترل ساختار
 • کنترل فرهنگی
 • کنترل مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت عملکرد
 • عملکرد شرکت
 • نقش واحد مدیریت منابع انسانی
 • بحث و پیامدها
 • محدودیت ها و مفاهیم برای تحقیقات آینده
 • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی

هدف: هدف از این مقاله بررسی تاثیر اتخاذ یک رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی) در شرکت های خدمات حرفه ای (PSFs) می باشد. این مطالعه شواهد تجربی را فراهم می کند با مقایسه و تقابل اتخاذ یک رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی در دو شرکت PSFs استرالیا.

طرح/روش/رویکرد: رویکرد کیفی مورد مطالعه به تصویب رسید. داده ها از منابع مختلف جمع آوری شده است. منابع دست دوم شامل گزارش های سالانه، مطبوعات و گزارشات صنعت. در مجموع، 40 مصاحبه های نیمه ساختار یافته با شرکای ارشد انجام شد، کارکنان حرفه ای، مدیران منابع انسانی و کارکنان سابق دو شرکت است.

یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تفاوت در عملکرد PSFs توضیح داده شده می تواند توسط سیستم های کنترل سازمانی مانند پرسنل و کنترل فرهنگی است. کیفی داده ها تولید شده توسط دو مورد PSF ارائه شواهد برای حمایت از این تصور است که انسان های استراتژیک مدیریت منابع یک عامل مهم در توضیح عملکرد شرکت است. یافته های ما را فراهم حمایت تجربی برای اهمیت رویکردهای استراتژیک به مدیریت منابع انسانی.
محدودیت های تحقیق/مفاهیم: یکی از محدودیت این مطالعه از تصویب مطالعه مورد روش، یافته های آن نمی تواند تعمیم به جمعیت گسترده تر. بنابراین، این مطالعه فراهم می کند تنها بدن محدود از دانش انباشته. مطالعات آینده می تواند پژوهش طولی اتخاذ طراحی برای تست ارتباط بین سیستم های مدیریت منابع انسانی، سیستم های کنترل و عملکرد شرکت.

مفهوم عملی: برای اینکه رقابتی، PSFs باید توابع مدیریت منابع انسانی خود اجازه می دهد تا بازسازی این اداره به مشارکت در تصمیم گیری های استراتژیک. بخش منابع انسانی در شرکت همچنین باید ترکیب کنترل فرهنگی و پرسنل به عنوان یک راه برای رسیدن به سطوح بالاتری از عملکرد شرکت.

اصالت/ارزش: این مقاله ارائه شواهد تجربی چگونه PSFs مدیریت منابع انسانی استفاده به عنوان یک جزء از موفقیت است.

کلمات کلیدی: خدمات حرفه ای، مدیریت منابع انسانی، استراتژی های منابع انسانی، سازمان علمی استرالیا

نوع مقاله: مطالعه موردی

ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه قسمتی از مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی

در سال های اخیر، علاقه فزاینده ای به مدیریت دانش مبنا به وجود آمده است. (رابرتسون و سوان، 2004) به گونه ای که جامعه از عصر صنعتی به صورت تمام عیار به یک عصر مبتنی بر اطلاعات گذار کرده است. با وجود گسترش ادبیات در زمینه مدیریت استراتژیک و بدنه در حال ظهور ادبیات در حوزه تحقیقات مدیریت منابع انسانی استراتژیک (Sمدیریت منابع انسانی) (برای مثال، رایت و همکاران، 2001)، اطلاعات کمی در مورد شرکت های مبتنی بر دانش کمی موجود است.

در حالی که اطلاعات قابل توجهی وجود دارد جهت پشتیبانی اهمیت اعمال نفوذ دانش به عنوان اساس ایجاد مرکز توانایی ها برای رسیدن به مزایای رقابتی(برای مثال، جکسون و همکاران، 2003) تعدادی از شواهد تجربی ارتباط بین ساختار، فرهنگ و مدیریت منابع انسانی را در صنایع دانش محور نشان می دهد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط