عنوان انگلیسی مقاله:

Occupational Injury in America: An analysis of risk factors using data from the General Social Survey (GSS)

ترجمه عنوان مقاله: حوادث ناشی از کار در آمریکا: بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • روش ها
 • طراحی و نمونه (نمونه گیری)
 • اندازه گیری ها
 • آماری _ اجتماعی
 • جدول 1 (نرخ آسیب کارگر توسط عامل آماری – اجتماعی)
 • جدول 2 (نرخ آسیب کارگر به وسیله مشخصات شغل)
 • مشخصات شغلی
 • سازمان کاری
 • مشارکت این مقیاس میزان مشارکت
 • تعارض خانواده و شغل
 • ارتباطات کارمند و مدیریت کارمند و مدیریت
 • تاثیرات سازمانی
 • ایمنی محیط – مقیاس ایمنی محیط
 • محتویات کار- مقیاس محتویات کار
 • پتانسیل پیشرفته
 • کافی بودن درآمد – کافی بودن درآمد
 • حمایت سرپرست – مقیاس حمایت سرپرست
 • تحلیل داده
 • نتایج
 • عوامل آماری – اجتماعی
 • مشخصات شغلی
 • سازمان کاری
 • تحلیل های رگرسیون پواسن
 • جدول 3 (عوامل سازمان کاری و نرخ های آسیب کاری مرتبط)
 • جدول 4 (تحلیل رگرسیون پواسن چندگانه و مقادیر نسبت خطر تنظیم شده)
 • بحث
 • پیدا کردن راه حل و استدلال ها
 • محدودیت ها
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مقدمه: با توجه به این که در خصوص حوادث ناشی از کار در قالب عوامل استخدامی و شغلی مختلف شناسایی صورت گرفته است، در مورد دیگر عوامل خطر ممکن، مخصوصاً مواردی که راجع به عوامل سازمانی و روانشناسی هستند به طور قابل ملاحظه ای کمتر شناسایی صورت گرفته است. این عوامل در بیش تر سیستم های نظارت آسیب یا در قالب بزرگتر، برآورد های جمعیتی مورد تاکید قرار نگرفته اند.
روش: در این مطالعه داده هایی از مطالعه اجتماعی کلی (Gss) سال 2002 و مدل کیفیت زندگی کاری NIOSH برای آزمودن خطر آسیب شغلی با اصطلاحاتی از قبیل عوامل آماری – اجتماعی، مشخصات شغلی، و عوامل سازمانی استفاده شدند.
نتایج: آگاهی بخش ترین نتایج از تحلیل رگرسیون پواسن بدست آمدند که نوع، گروه شغلی و مانع کاری از قبیل عوامل خطرو جو امنیتی و تاثیرات سازمانی از قبیل عوامل حمایت کننده آسیب شغلی معرفی شدند. این نتایج دستور العملی را برای اقدام های هدف دار و بررسی های حمایتی برای کاهش آسیب شغلی در ایالات متحده تدارک می بیند.
کلید واژه ها: آسیب شغلی، عوامل سازمانی، ایمنی آب و هوا، کیفیت زندگی کاری، کار سازمان

ترجمه مقدمه مقاله

امنیت شغلی و سلامتی یادآور مشکل قابل توجه سلامت عمومی می باشد. هر ساله تقریباً 6000 کارگر می میرند و میلیون ها نفر دیگر فقط در ایالات متحده آسیب می بینند. پیامد های کلی آسیب شغلی هم شامل آسیب فیزیکی و هم شامل تحمیل های اقتصادی و اجتماعی می باشد.
اگر چه رشد قابل ملاحظه ای در حفاظت کارگران از آسیب شغلی و بیماری صورت گرفته است، رشد اخیر کند بوده و خیلی طول می کشد که این امر محقق گردد.
بیشتر چیزی که ما راجع به آسیب شغلی می دانیم از سیستم های داده ملی موجود از قبیل اداره آمار نیروی انسانی بدست آمده اند. این منابع اطلاعات،در مستند سازی قلمرو و حیطه آسیب ناشی از کار مفیدند. تحلیل این اطلاعات مخصوصاً در تعیین الگوهای آسیب با در نظر گرفتن عوامل آماری – اجتماعی، انواع مشاغل و بخش های صنعتی سودمند هستند. مطالعات چند گانه نشان می دهد که نرخ های شیوع برای آسیب شغلی در میان مردان بیشتر از زنان و در میان جوانان بیشتر از پیران است و بیشتر در صنایعی از قبیل ساخت، تولید و مراقبت از سلامتی صورت می گیرد.
مطالعات جمعیتی نیز بینش مفیدی فراهم کرده است. برای مثال، اسوایت و دیگر همکارانش (در سال2005) از اطلاعات مطالعه مصاحبه سلامت ملی استفاده کردند تا آسیب های مرتبط با کار را نسبت به تحمیل آسیب کلی در ایالات متحده بررسی کنند. نتایج آن ها نشان می دهد که آسیب های کاری بخش زیادی از تحمیل آسیب کلی را در ایالات متحده در بر می گیرد و تقریباً 50 درصد از کل آسیب ها در بعضی گروه ها مربوط به آن می شود. دمبه و اریکسون و دلباس (در سال 2004) از اطلاعات مطالعه ملی جوانان (www.bls.gov/nls) برای مقایسه مشخصات شغلی مرتبط با آسیب های ناشی از کار و بیماری ها استفاده کردند. آن ها دریافتند که شیوع آسیب در میان خانواده های کم درآمد،روستایی بیشتر و گسترهای از فعالیت های کاری خطرناک از قبیل کارهای جسمی که در ارتفاع بالا با استفاده از نردبان، پله، یا شیب ها صورت می گیرند و کار کردن در وضعیت شاگردی را شامل می شود. دیگر تحقیقات در ایالات متحده نشان داده است که نرخ های آسیب با افزایش سن و درآمد،کاهش می یابد و برای مردان بیشتر از زنان است و تابعی از نوع کار می باشد. به طور کلی،اطلاعات گسترده مفیدی بر اساس شرایط ارتباط کاری برای آسیب و خطر بیماری وجود دارد (به طور مثال بنکس و دمبه و اریکسون و دلباس در سال 2005 و کنسول تحقیق ملی، انجمن دارو سازی ] nrc/iom [ در سال 2001 سستیتو و دیگر همکارانش در سال 2004 سوروک، لومباردی، گابل، اسمیت، میتتلمن در سال 2001).

ترجمه نتیجه گیری مقاله

این یکی از معدود مطالعاتی است که عوامل سازمان کاری و پیامدهای آسیب را در یک نمونه معرف و متمایز از کارگران آمریکایی بررسی کرد. این نتایج با یک تحقیق رو به رشد از افراد، اهمیت عوامل سازمانی را در عملکرد ایمن نشان می دهد. به طور خاص تر نتایج به اهمیت عملکرد مدیریت خوب و ایمنی محیط در کاهش آسیب دیدگی در گستره ای از تنظیمات کاری مختلف و زمینه های شغلی اشاره می کند.

چکیده انگلیسی مقاله

Introduction: Although much is known about the distribution of occupational injury in terms of various job and employment factors, considerably less is known about other possible risk factors, particularly those involving psychosocial and organizational factors. These factors have not been emphasized in most injury surveillance systems or large scale, population based surveys.
Method: In this study, data from the 2002 General Social Survey (GSS) and NIOSH Quality of Work Life (QWL) module were used to examine the risk of occupational injury in terms of socio-demographic factors, employment characteristics, and organizational factors.
Results:The most informative results were obtained from Poisson regression analyses, which identi fied race, occupational category, and work-family interference as risk factors, and safety climate and organizational effectiveness as protective factors for occupational injury. These results provide guidance for targeting interventions and protective measures to curtail occupational injury in the United States.
Keywords: Occupational injury, Organizational factors, Safety climate, Quality of Worklife, Work organization

مقدمه انگلیسی مقاله

Occupational safety and health remains a significant public health problem. Each year nearly 6,000 workers die and millions of others are injured in the United States alone. The total consequences of occupational injury extend well beyond direct physical injury and include a wide array of social and economic burdens (Anderson, Schulte, Sestito, Linn, & Nguyen, 2010; Boden, Biddle, & Spieler, 2001; Dembe, 2001; Schulte, 2005; Weil, 2001 ). Although considerable progress has been made in protecting workers from occupational injury and illness, recent progress has been slow and much remains to be done. Much of what we know about occupational injury has been gathered from existing national data systems, such as those maintained by the Bureau of Labor Statistics. These data sources have been instrumental in documenting the scope and magnitude of work-related injury. Analyses of these data have been particularly useful in delineating injury patterns with regard to socio-demographic factors, occupation types, and industrial sectors. Multiple studies indicate that incidence rates for occupational injury are higher among males than females, younger than older workers, and in industries such as construction, manufacturing, and healthcare (Sestito, Lunsford, Hamilton, & Rosa, 2004; U.S. Department of Labor, 2007).
Population-based surveys have also provided useful insights. For example, Smith et al. (2005) used data from the National Health Interview Survey to examine the contribution of work-related injury to the total injury burden in the United States. Their results show that injuries at work comprise a substantial portion of the total injury burden in the United States and account for almost 50% of all injuries experienced in some age groups. Dembe, Erickson, and Delbos (2004) used data from the National Longitudinal Survey of Youth (www.bls. gov/nls) to compare personal and employment characteristics associated with work-related injuries and illnesses. They found that the incidence of injury was greater among those with low family income, rural residence, and exposure to a variety of hazardous work activities, including high levels of physical effort, using stairs or inclines, and working in awkward postures. Other research in the United Kingdom has shown that injury rates decline with increasing age and income, are higher for males than females, and vary as a function of job type (Simpson, Wadsworth, Moss, & Smith, 2005; Wadsworth, Simpson, Moss, & Smith, 2003). Overall, there is a fairly extensive knowledge base linking job conditions to injury and illness risk(e.g., Dembe, Erickson, Delbos, & Banks, 2005; National Research Council, Institute of Medicine [NRC/IOM], 2001; Sestito et al., 2004; Sorock, Lombardi, Gabel, Smith, & Mittleman, 2001).
Conceptual models of workplace safety and health frequently emphasize the importance of work organization factors in the occurrence of work-related injury and health outcomes (e.g., Burton, 2010; DeJoy & Southern, 1993; Sauter et al., 2002; Smith & Sainfort, 1989). However, direct research on these factors specific to workplace injury has been surprisingly limited. The terms “work organization” or “organization of work” are generally used to refer to work processes and related organizational factors (Sauter et al., 2002). What we know about work process and organizational factors  pertinent to work injury comes mainly from small-scale studies of single organizations or industries (Barling & Frone, 2004; DeJoy, Wilson, Vandenberg, McGrath-Higgins, & Griffin-Blake, 2010; Landsbergis, 2003; Shannon, Robson, & Sale, 2001; Zacharatos, Barling, & Iverson, 2005), and/or studies that examine a single or a very small subset of work process or organizational variables.
In one departure from this pattern, Lowe, Schellenberg, and Shannon (2003) analyzed data from a nationally representative sample of 2,500 employed Canadians. The major dependent variable in this study was the extent to which respondents perceived their work environment to be healthy. Their results indicated that psychosocial or work organization factors were the strongest predictors of a healthy work environment. In particular, communication and social support accounted for 27% of the variance in respondents perceptions of a healthy work environment. Job demands were also a significant predictor, in this case negatively related to perceiving a healthy workplace.
In addition, workers who perceived their work environments to be healthy had significantly higher levels of job satisfaction, commitment and morale, and lower absenteeism and turnover intention.
In 2002, a quality of work life (QWL) module was added to the General Social Survey (GSS), which is a personal interview survey of American households. The GSS is administered on a biannual basis and contains a standard core of demographic and attitudinal variables, plus certain topics of special interest called “topical modules.” The QWL module was developed by NIOSH with contributions and advice from a panel of experts in occupational safety and health, organizational behavior, human resources, psychology, and sociology. The QWL module contains 76-items, which assesses an array of factors associated with work organization, supervision, workplace climate and culture, and injury and health outcomes (Murphy, 2002). As such, the GSS with the QWL module added provides a unique opportunity to examine the contribution of work organization factors to workrelated injury in a nationally representative sample of working Americans.
Thus far, only a very few researchers have used this data source to examine predictors of work-related safety and health outcomes, and these studies have been limited to either specific health-related outcomes or specific subgroups of workers. Waters, Dick, Davis-Barkley, and Krieg (2007) examined risk factors associated with musculoskeletal symptoms including low back pain and upper extremity pain. In another study, Murphy (2006) identified job stress predictors within healthcare workers. The present investigation was designed to provide a more broad-based examination of work-related injury in this national sample of working adults. Principal interest was with assessing the contribution of work organization factors beyond that accounted for by traditional socio-demographic and employment characteristics.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

This is one of very few studies that have examined work organization factors and injury outcomes in a representative and diverse sample of American workers. These results add to a growing body of research showing the importance of organizational factors to safety performance. More specifically, results point to the importance of good management practices and safety climate to injury reduction in a variety of different work settings and employment contexts.

 

مطالب مرتبط