عنوان انگلیسی مقاله: Atract and Retain Top Talent

ترجمه عنوان مقاله: مهارت های شغلی جلب و حفظ استعدادهای برتر

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • حفظ بهترین کارمندان
 • درک میزان رضایت-نارضایتی کارکنان
 • برقرای جلسات حضوری؛ از کارکنان ارشد خود آغاز کنید
 • تعهد به جلسات گروهی منظم
 • متمایز باشید
 • رعایت انصاف و رقابت در حقوق
 • ترغیب تیم در جهت کسب موفقیت
 • استخدام بهترین کارکنان
 • مشارکت فعالانه در انجمن
 • برقراری ارتباط آنلاین
 • تبدیل سازمان یا بخش خود به منزله کارفرمای مورد انتخاب
 • استخدام فعال با تبلیغات بسیار ویژه
 • زمان آن فرارسیده است
 • منابع

ترجمه قسمتی مقاله

با گذشت 15 ماه،  اکتبر 2010 نشانگر نخستین زمانی بود که تعداد استعفا در یک ماه بر میزان اخراج از کار فزونی گرفت، این امر نشانه جدی برای آغاز بهبود و بازیابی اقتصاد است. اگرچه ما همگی خواستار اقتصاد سالم هستیم، مدیران با این واقعیت مواجه شده اند که اقتصاد روبه رشد با جابجایی های شغلی بیشر همراه است. به همین دلیل، دو اقدام بسیار مهم که مدیران در سال 2011 قادر به اجرای آن هستند عبارتست از 1) حفط کارکنان بسیار مستعد در گروه یا تیم خود، و 2) صرف مدت زمان برابر جهت آماده سازی برای جابجایی شغلی.
در عمل می توان از بسیاری از جابجایی شغلی اجتناب کرد. عامل موفقیت در نگهداری کارکنان، تمرکز بر کارمندان ارشد است. این امر احتمالاً بهتر از آن است که بهترین کارکنان شما توسط کاریاب ها و رقبا به کار گرفته شوند – یا از ارزش کارکنان شما در بازار کار امروز بخوبی آگاه باشند. مدیران باید این ارزش را به کارمندان خود انتقال دهند که ماندن در شغل فعلی بهترین تصمیم در حرفه کاری آنان می باشد.
با این وجود، حتی زمانی که بهترین اقدامات برای حفظ کارکنان صورت می گیرد، مواردی به استعفا منجر می شود. در این حالت، مدیران باید همواره آمادگی جایگزینی این سمت با  کاندیدهای با شرایط عالی داشته باشند. به همین دلیل مدیران در جلب بهترین افراد بایدهمانند  حفظ برترین استعدادها بسیار فعالانه عمل کنند. این استراتژی میزان جابجایی شغلی را کاهش می دهد و به شما در مقام کارفرمای موردنظر اعتبار می بخشد.