عنوان انگلیسی مقاله:

Is earnings management opportunistic or beneficial? An agency theory perspective

ترجمه عنوان مقاله: آیا مدیریت سود امری سودمند است یا فرصت طلب؟ دیدگاه تئوری نمایندگان

$$$: فقط 11500 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

11500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چكیده
 • مقدمه
 • مرور و بازبینی ادبیات پیشین
 • مدیریت فرصت طلبانه بر درآمدها
 • مدیریت سودمند بر درآمدها
 • داده ها و انتخاب نمونه
 • انتخاب نمونه
 • شاخص نظارتی
 • جدول1: نظارت های اختصاصی دولتی در رابطه با ایجاد شاخص GINDEX
 • تخمین و ارزیابی اقلام تعهدی
 • نسبت q توبین
 • شواهد تجربی
 • آمارهای خلاصه شده
 • جدول 2: آمارهای خلاصه شده برای تمام نمونه های مورد بررسی
 • مدیریت سودو هزینه های نمایندگی
 • تجزیه و تحلیل همبستگی
 • جدول 3: ماتریس همبستگی در ارتباط با اقلام جاری …
 • آنالیز رگرسیون چندمتغیره
 • جدول4: رگرسیون های ارزش مطلق اقلام جاری ….
 • مدیریت بر سود و ارزش شركت
 • جدول 5:رگرسیون در ارتباط با شاخصGIA ….
 • تفسیر نتایج
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله آیا مدیریت سود امری سودمند است یا فرصت طلب؟ دیدگاه تئوری نمایندگان

مدیریت سود به علت وجود موانع شركتی اخیر  با چالش هایی مواجه بوده  بنابراین برای شركت ها، زیان بخش است.مثال هایی همچون enron و  worldcom  دو مورد از مدیریت بر درآمدهای فرصت طلبانه بزرگی  محسوب شده كه منجر به بزرگترین ورشكستگی در تاریخ ایالات متحده گردیدند. با این حال، برخی افراد چنین گفته اند كه مدیریت سود می تواند سودمند نیز باشد زیرا باعث بهبود ارزش اطلاعات در ارتباط با درآمدها گردیده و اطلاعات خصوصی را به سهام داران و سایر اقشار جامعه انتقال می دهد. در این مقاله،‌ تئوری نمایندگی به عنوان  ابزار تفكیك كننده ی كاربردهای سودمند و فرصت طلبانه مدیریت سود معرفی گردیده است.

شواهد تجربی نشان داده اند كه شركت های دارای بیشترین(كمترین) میزان مدیریت سود از هزینه های كم (زیاد) نمایندگی به شدت رنج می برند. علاوه بر این،ارتباطی مثبت بین ارزش شركت و مقدار مدیریت سودتعیین گردیده است. بر این اساس، نتایج به دست آمده نشان می دهند كه مدیریت بر درآمدهاباید به مقدار میانگین و متوسط در شركت ها وجود داشته باشد تا شركت زیان نبیند.

واژگان کلیدی: مدیریت بر درآمدها، تئوری نمایندگی، نظارت و كنترل، هزینه های نمایندگی، نظارت شركتی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله آیا مدیریت سود امری سودمند است یا فرصت طلب؟ دیدگاه تئوری نمایندگان

رسوایی های اخیر در شركت هایی نظیرEnron و WorldCom و دیگر باعث گردید  مردم پی ببرند مدیریت سود، اگر توسط مدیران شركت و به خاطر رسیدن به اهداف شخصی خود به جای توجه به منافع سهام داران، مورد استفاده قرار گیرد باعث ضرر دهی خواهد شد. با توجه به افكار عمومی منفی راجب مدیریت بر درآمدها، قانون گذاران و مجریان قانون بایستی به سرعت اقداماتی را برای مقابله با مدیریت سودانجام دهند. برای نمونه، مادهOxley Sarbane- برای رسیدن به اهداف مربوطه مستلزم وجود اعضایی خاص برای رسیدگی بر ابهامات مالی بوده و كنگره تلاش هایی را برای كاهش مدیریت سودباید انجام دهد. حتی اگر NASDAQ رهنمودهایی را برای آشنایی شركت ها با مسائل مالی انجام دهد باز هم به نظر می رسد اساسا درك مردم پیرامون مدیریت سود ذاتا به صورت فرصت طلبانه خواهد بود.

با این حال، برخی مطالعات علمی نشان دادند كه مدیریت سودممكن است سودرسان نیز باشد زیرا به طور بالقوه باعث افزایش ارزش اطلاعات راجب درآمدها می شود. ممكن است مدیران به تفكیك درآمدها برای برقراری ارتباط بین اطلاعات خصوصی با سهام داران و سایرین بپردازند. اگر این امر رخ دهد، مدیریت سودبرای سهام داران و سایرین نمی تواند چندان زیان بخش باشد. در حقیقت، شواهد تجربی بدست امده از “سوبرامانیم(1996 میلادی) ” نشان می دهد كه فعالیت تفكیكی مدیران می تواند باعث بهبود و تقویت بازگو نمودن اطلاعات مالی توسط مدیریت سودگردد. پژوهش های دیگر نیز از ایده استفاده فرصت طلبانه از مدیریت سودپیروی می كنند. انگیزه سهام داران و اختلافات بین مدیران باعث می شود كه مدیران برای مدیریت سودبه صورت فرصت طلبانه از اصول كلی حسابداری یا GAAP استفاده كرده و در نتیجه، این امر منجر به بروز مشكلاتی در درآمدهای گزارش شده خواهد شد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png