عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of Glass Ceiling on Women Career Development in Private Sector Organizations: Case of Sri Lanka

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی (مطالعه موردی: سریلانکا)

$$$: فقط 18000 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • جدول1- جمعیت و نیروی کار
 • جدول2- علل غیر فعال بودن هر دو جنس
 • جدول3- جمعیت شاغل
 • مروری بر ادبیات موضوعی
 • سقف شیشه ای یک موضوع خود ساخته و افسانه ای است.
 • بیان مسئله
 • اهداف مطالعه
 • هدف کلی
 • اهداف خاص
 • اهمیت مطالعه
 • روش
 • چارچوب مفهومی
 • شکل 1: مدل مفهومی
 • متغیرهای مطالعه
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • منطق توسعه فرضیه ها
 • طرح مطالعه
 • انتخاب روش
 • جامعه، نمونه و روش انتخاب نمونه
 • ابزار جمع آموری داده ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها و بحث
 • آمار توصیفی
 • ارتباط سقف شیشه ای و توسعه شغلی زنان
 • جدول 4. همبستگی بین سقف شیشه ای و توسعه شغلی زنان
 • اندازه گیری اثر GC روی WCD کارمندان زن سطح اجرایی
 • جدول5- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه
 • A: پیش بینی کننده ها
 • آزمون فرضیا ت
 • جدول 6. خلاصه آزمون فرضیات.
 • تاثیر دولت اصولی روی WCD
 • GC روی موقعیت های مختلف مدیریتی اثر گذار است
 • افزایش علم و عمل
 • نتیجه مطالعه
 • پیشنهادات مطالعه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مطالعه به طور کامل به وسیله محور قرار دادن مشکلات مرکزی اثر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان طراحی شده است. به طور کلی، ساختار مطالعه مبتنی بر چارچوب مفهومی است که با استفاده از بررسی اطلاعات ایجاد شده است. این مطالعه به منظور رسیدن به هدف زیر انجام شد و آن این است” پی بردن به اثر سقف شیشه ای روی توسعه شغلی زنان با توجه به مونث بودن کارمندان سطح اجرایی که در سازمان های بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
در همان زمان، فرضیات برای پی بردن به اینکه آیا عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی اثر قابل توجهی بر روی توسعه شغلی زنان دارند یا نه،گسترش پیدا کرد. صرفاً این مطالعه با بررسی تجربی که به طور کامل با استفاده ازیک پرسشنامه انجام شد، تکمیل گردید و نمونه پژوهش شامل 150 زن مدیر شد. برای ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها از هر دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که سقف شیشه ای و توسعه شغلی زنان، رابطه منفی متوسط دارند و همچنین نشان می دهد که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی اثر قابل توجهی بر توسعه شغلی زنان دارند در حالیکه عامل خانواده بر روی سقف شیشه ای اثر گذار است. در نهایت به این نتیجه رسیدند که سقف شیشه ای بر روی توسعه شغلی زنان از کارمندان سطح اجرایی که مشغول به کار در بخش خصوصی سازمان ها در سریلانکا هستند، تاثیر مهمی دارد. با در نظر گرفتن تمام این فاکتورها،توصیه های بهتری در این مطالعه بیان گردید. در نهایت، پیشنهادات ارزشمند تری برای مطالعات بیشتر و محدودیت های مطالعه مشخص شد.

واژگان کلیدی: سقف شیشه ای، توسعه شغلی زنان، عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، تمرکز شغلی، حمایت خانواده، نگرش نسبت به سازمان

ترجمه مقدمه مقاله

در سال های اخیر، زنان و همچنین مسایل جنسیتی آنها به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است. سمینارها، کارگاه هایی که در سراسر جهان برگزار می شود،در مورد مسائل زنان و پیشرفت آنها در همه جنبه های زندگی بحث می شود. چرا که از ویژگی های قابل توجهی از بازار کار جهانی در نیمه دوم قرن بیستم،مشارکت زنان است که افزایش پیدا کرده.
برخی مطالعات نشان می دهد که در طول دو دهه گذشته،نسبت زنان در ورود به مدیریت سطح متوسط، و در نتیجه فعالیت های جنبش زنان،سیاست های سیستم سیاسی و طرح های فرصت برای شرکت های بزرگ، افزایش یافته. با این حال با توجه به میرسون و فلچر(2000)زنان در بالاترین سطوح کسب و کار هنوز هم نادر و کمیاب هستند. آنها تنها 10% از مدیران ارشد در شرکتهای فورچون 500، کمتر از 4 درصد بالاترین رتبه از ceo،رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور وCOO و کمتر از 3 درصد درآمد داران بالای سازمانی را شامل میشوند. علاوه بر این شواهدی محکم از تحت نمایندگی زنان در موقعیت رهبری در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا،فرانسه، آفریقای جنوبی،بریتانیا و ایالت متحده وجود دارد.
این عوامل با این حال، تاثیر محدودی بر سطح حاکمیت سازمانی که زنان در آنجا حضور نمادین یا صوری دارند، داشته است. اگر چه نگرش نسبت به نقش زنان از عنوان خانه دار به شاغل بودن در حال تغییر است، تنها برخی از زنان رویکردی ایجاد کردند که به تدریج از نردبان مدیریت و رهبری بالا روند. مثالی از وضعیت جهان، گزارشی از مک کینزی و شرکت؛قرار دادن کشورکره در پایینترین قسمت لیست،مقایسه درصد کارمندان زن در 744 کمیته اجرایی شرکت از 10 بازار بزرگ سهام از آسیا تا اقیانوس آرام. در کره زنان تنها 1 درصد از کرسی های اتاق هیئت مدیره را به خود اختصاص دادند و در واقع با 13 درصد در استرالیا،8 درصد در چین،و 5 درصد در هند مقایسه شد.
حتی اگر زنان نشان دهنده بیش از نیمی از جمعیت در سری لانکا باشند،نرخ مشارکت نیروی کار آنها، کمتر از مردان است. مشارکت مردان در نیروی کار دو برابر زنان است.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

هدف اصلی تحقیق این بود که اثرات GC روی WCD کارمندان خانم سطح اجرایی که در سازمان های بخش خصوصی سریلانکا مشغول به کار هستند را دریابند. به طور کلی این تحقیق نشان داد که GC، 27. 4 % روی WCD کارمندان خانم سطح اجرایی که در سازمان های بخش خصوصی در سریلانکا مشغول به کار هستند، تاثیر می گذارد. همچنین در سطح 5% یا سطح اطمینان 95% معنادار است. بنابراین به روشنی می توان گفت که عوامل دیگر 72. 6 % روی WCD تاثیر می گذارد.
سطح GC سریلانکا با استفاده از مقدار متوسط اندازه گیری شد. داده های بالا نشان داد که اکثریت پاسخ دهندگان، سطح پایینی از تاثیر GC را نشان دادند. 4 زیر متغیر GC در دامنه سطح پایین هستند. در همان زمان، مقدار متوسط جهت اندازه گیری سطح فعلی WCD به کار برده شد. یافته های مطالعه نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان سطحی از رضایت  WCDرا به نمایش می گذارند. مقدار متوسط از تمرکز شغلی، حمایت خانواده و نگرش نسبت به سازمان در دامنه ای از سطح رضایت قرار دارد.
بر طبق تجزیه و تحلیل داده های مطالعه ثابت شد که همبستگی منفی متوسط بین GC و WCDدر بین کارمندان خانم سطح اجرایی که در حال کارکردن در سازمان های بخش خصوصی هستند وجود دارد و این ارتباط در سطح معنادار 1% یا سطح اطمینان 99%، معنادار است. مطالعه نشان داد که یک همبستگی منفی ضعیف بین FF و WCDوجود دارد. در همان زمان، یک همبستگی منفی متوسط بین سه زیر متغیر دیگر GC و WCD وجود دارد. همه این ارتباطات از لحاظ آماری در سطح 1% و سطح اطمینان 99% معنادار می باشد. رگرسیون چندگانه نشان داد که IF، OF و CFدارای اثر قابل توجهی برای WCD هستند. یافته ها از تجزیه و تحلیل کلی مطالعه نشان داد که به هدف عمومی مطالعه “دریافتن اثر GC روی WCD کارمندان خانم سطح اجرایی که در حال کار کردن در سازمان های بخش خصوصی در سریلانکا هستند” رسیدند.

چکیده انگلیسی مقاله

The study was entirely designed by centering the focal problem of the effect of Glass Ceiling on Women Career Development. The overall study was structure based on the conceptual framework built up using the information of literature survey. The study was conducted with the aim of obtaining the following objective.  That is “To find out the Effect of Glass Ceiling on Women Career Development with regard to female executive level employees who are working in private sector organizations.” At the same time, hypotheses are developed to find out whether there is a significant effect of Individual Factors, Family Factors, Organizational Factors and Cultural Factors on Women Career development. Merely this study has been completed with an empirical survey which was thoroughly conducted using a self-administered questionnaire and the sample consisted of 150 women executives. For presenting and analyzing the data both descriptive and inferential statistics were used. The findings reveal that the Glass Ceiling and Women Career Development have a moderate negative relationship, and also show that Individual Factors, Or ganizational Factors and Cultural Factors have a significant effect on Women Career Development  whereas  Family  Factor  has  effects  on  the  Glass  Ceiling.  Following  the  study  results,  aconclusion was eventually made that there are significant effects of the Glass Ceiling on Women  Career  Development  of  Executive  level  female  employees  working  in  private  sector  organizations  in  Sri  Lanka.  By  taking  all  these  facts  into  consideration,  better  recommendations  have  been made in this study. Finally, the most valuable suggestions for further studies and limitations  of the study have been outlined.
Keywords: Glass Ceiling, Women Career Development, Individual Factors, Family Factors, Organizational Factors, Cultural Factors, Career Focused, Family Support, Attitudes towards Organization

مقدمه انگلیسی مقاله

In recent years, women as well as  gender issues have turn into a major area of concern. Seminars, workshops are being held over the world to discuss women issues and women progression in all area of life. That is because of the most significant features of the global labor market in the last half of the twentieth century, which is increasing the participation of women. (Black, Gregerson, Mendenhall and Stroh, 1999; Caligiuri and Tung, 1999).Some studies illustrate that during the last two decades there has been an increase in the proportion of women at entry and middle-level management positions, resulting largely from the activities of the women’s movement, policies of the political system, and corporate equal opportunity initiatives. However according to Meyerson  &  Fletcher  (2000)  women  at  the  highest  levels  of  business  are  still  rare.  They  comprise only 10% of senior managers in Fortune 500 companies; less than 4% of the uppermost ranks of CEO, president, executive vice president, and COO; and less than 3% of top corporate earners.  Not only that there is strong evidence of the under-representation of women in leadership positions in many countries  all over the world such as Australia (Davidson, 2009; Maginn, 2010; Still, 2006), China (Tan, 2008), France (Barnet-Verzat and Wolff, 2008), South Africa (Booysen and  Nkomo,  2010;  Mathur-Helm,  2006),  United  Kingdom  (Davidson,  2009;  Thomson  et  al., 2008) and United States (Eagly and Carli, 2007; Fassinger, 2008).
These  factors,  however,  have  had  limited  impact  at  the  level  of  corporate  governance,  where women have only a token presence (Adler and Izraeli, 1994; Bilimoria and Piderit, 1994; Directors and Boards, 1992). Although attitude towards the women’s role as homemakers is changing to being career people, only some women have made their approach to gradually climb up the management and leadership ladders. For an example from the world situation, the report, from McKinsey and Co., put Korea bottom of a list comparing the percentage of female employees in 744 company executive committees of 10 major Asia-Pacific stock markets. Women take up only 1 percent of boardroom seats in this country, compared with 13 percent in Australia, 8 percent in China and 5 percent in India.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

The main objective of this research was to find out the effects of GC on WCD of executive level female employees who are working in private sector organizations in Sri Lanka. Overall, this research showed that the GC has 27.4 % influences on the WCD among the Female Executive level employees working in private sector organization in Sri Lanka. And also it is statistically significant at the 5% significance level or at the 95% confidence level. Hence it can be clearly said that other factors have 72.6 % influences on WCD.
The level of GC of Sri Lanka is measured using the mean value. The above data reveal that the majority of the respondents exhibited low level of influence of GC. And also four sub variable of GC lie within the range of low level. At the same time, mean value is used to measure the current level of WCD. Findings of the study reveal that the majority of the respondents exhibited satisfactory level of WCD. As well as mean values of the Career Focused, Family Support and Attitudes towards Organization lie within the range of satisfactory level.
According to the analyzed data of the study it has confirmed that there is a moderate negative correlation between GC and WCD among the Executive level female employees working in private sector organization and this relationship is significant at the 1% significant level or 99% confidence level. The study has revealed that there is a weak negative correlation between FF and CD. At the same time, there is a moderate negative correlation between other three sub variables of GC and WCD. As well as all this correlations are statistically significant at the 1% significant level or 99% confidence level. Through multiple regression it is reveal that IF, OF and CFare significantly affect for the WCD. The findings of the overall analysis of the study reveal thatthe general objective of the study that “to find out the effect of GC on WCD of executive level female employees who are working in private sector organizations in Sri Lanka.” is achieved.