عنوان انگلیسی مقاله:

Investigating the Effect of Fundamental Accounting Variables on the Stock Prices Variations

ترجمه عنوان مقاله: بررسی اثر متغیرهای اساسی حسابداری در تغییرات قیمت سهام

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: International Journal of Economics and Finance

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بحث
 • مرور ادبیات پیشین
 • توسعه فرضیه
 • روش
 • جامعه آماری و نمونه تحقیق
 • آزمایش فرضیات
 • جدول1: آزمون های همبستگی میان متغیرهای مستقل تحقیق و قیمت سهام
 • مدل پیش بینی قیمت سهام
 • جدول2. متغیرهای وارد شده و حذف شده در مدل
 • جدول3. کدگذاری متغیرها
 • جدول4. خلاصه مدل ها
 • جدول5. خلاصه شده ی ANOVA
 • جدول6. نتایج رگرسیون
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

تهیه صورت های مالی به طور عمده با هدف ارائه اطلاعات مورد نیاز به کاربران به منظور کمک به آنها، در مورد تصمیمات اقتصادی است. سرمایه گذاران فعلی و بالقوه، به عنوان کاربران این اطلاعات که از جنبه های گوناگون تشکیل شده اند، محسوب می شوند. سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی بازده سهام آینده هستند و این امر از طریق بررسی قیمت سهام آینده انجام  می شود.از این رو، پیش بینی قیمت سهام آینده که توسط سرمایه گذاران بالقوه در نظر گرفته شده است، یک جنبه ضروری است.مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تغییرات در متغیرهای اساسی حسابداری با تغییرات قیمت سهام 70 شرکت فهرست شده از بورس اوراق بهادار تهران، در مدت 5 سال می پردازد و از سال 2006 تا 2010 را با استفاده از ضریب همبستگی، تنظیم R2 و رگرسیون چند متغیره، پوشش می دهد.متغیرهای اساسی حسابداری شامل: دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، فروش، درآمد عملیاتی، درآمد خالص، وجوه های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری جریان نقدی می شود.نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای اساسی حسابداری و تغییرات قیمت سهام شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به همین دلیل است که سرمایه گذاران باید توجه ویژه ای به متغیرهای اساسی حسابداری، هنگامی که قیمت سهام پیش بینی می شود و تصمیم گیری مالی گرفته می شود، داشته باشند.

واژگان کلیدی: درآمد خالص، درآمد عملیاتی، وجوه نقدی عملیاتی، بدهی، قیمت سهام

ترجمه مقدمه مقاله

بازار سرمایه در حال توسعه، ترکیبی اصلی از توسعه و رشد اقتصادی است.در دو دهه گذشته، بازار سرمایه ایران، نوسانات بسیاری از قبیل بورس اوراق بهادار را تجربه کرده است و تعداد شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار افزایش یافته است.نقش مهم بازار سرمایه در توسعه اقتصادی، ناشی از تحقیقات بسیاری است که در بورس اوراق بهادار انجام شده است.

استانداردهای حسابداری ایران شماره 1، صورت های مالی را در نظر می گیرد که:

” صورت های مالی، با هدف ارائه اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده در مورد وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی برای کاربران مختلف صورت های مالی، به آنها کمک می کند تا تصمیم گیری های اقتصادی مفیدی اتخاذ شود”.

این بیانیه نشان دهنده جامعیت اطلاعات مالی منتشر شده است که ملاحظات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فردی را شامل می شود.می توان فهمید که سرمایه گذاران باید تحقیقات گسترده ای هنگامسرمایه گذاری در سهام عادی[1]در نظر بگیرند.این بدان معنی است که آنها باید عوامل بسیاری در ذهن خود داشته باشند، چرا که آنها در حال تغییر دارایی های خود به سهام هستند، در غیر این صورت، آنها تصمیمات ناخوشایندی می گیرند که به اعتبار آنها صدمه می زند.این موضوع به خصوص در کشورهایی که هیچ گونه مبادلات سهام کارآمد، وجود ندارد، در نظر گرفته می شود. آنجا، هیچ نیازی به بررسی اوراق بهادار در کشورهایی با بازار های کار آمد نیست، زیرا قیمت سهام بازار، تقریباً مشابه ارزش واقعی آن است. می توان نتیجه گرفت که ارزش بازاری اوراق بهادار یک وکالتنامه[2] مناسب برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.

بازار سرمایه[3] جایی است که دو گروه عمده و مهم در تعامل با یکدیگر هستند؛ سرمایه گذاران و استفاده کنندگان سرمایه، در این میان است که حسابداری نقش واسطه را ایفا می کند. هدف سرمایه گذاران، به حداکثر رساندن بازده[4] شان است و آنها بسیار مشتاق هستند که بازده سهام شرکتی که سرمایه گذاری میکنند را پیش بینی کنند.بخش عمده ای از بازده، به طور واضح در قیمت سهام افزایش یافته است. پژوهش حاضر رابطه بین تغییرات در متغیرهای اساسی حسابداری و تغییرات در قیمت سهام شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

بر اساس فرضیات تست شده از طریق مطالعه، دریافتیم که رابطه معناداری بین دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، فروش، درآمد خالص، درآمد عملیاتی و تغییرات وجوه نقدی عملیاتی و تغییرات قیمت سهام وجود دارد. اما این، برای رابطه بین نوسانات سرمایه گذاری وجوه نقدی و تغییرات قیمت سهام، درست در نمی آید.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که تغییر در وضعیت اقلام صورت های مالی[1] با تغییر قیمت سهام از شرکت های فهرست شده بورس اوراق بهادار تهران، مرتبط است.نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران باید هنگام پیش بینی قیمت سهام و تصمیم گیری اقتصادی، صورت های مالی خود را محاسبه کنند.

چکیده انگلیسی مقاله

Preparing financial statements mainly aims at providing users with the required information in order to help them make economic decisions. Current and potential investors are regarded as information users which are composed of diverse aspects. Investors seek to predict the future stock yields and this can be done through investigating the future stock prices. Hence, predicting future stock price is an essential aspect considered by potential investors. The present paper explores the relationship between changes in fundamental accounting variables with stock price variations of 70 firms listed on Tehran Stock Exchange in a period covering five years from 2006 to 2010 employing Correlation coefficient, adjusted R2 and multiple regressions. The fundamental accounting variables include assets, liabilities, owner’s equity, sale, operating income, net income, operating cash flow and investment cash flow. The empirical results reveal that there is a significant relationship between fundamental accounting variables and stock price variations of firms listed on Tehran Stock Exchange. That’s why investors should have a special attention to fundamental accounting variables when predicting stock prices and making financial decisions.
Keywords: net income, operating income, operating cash flow, liabilities, stock price

مقدمه انگلیسی مقاله

Developing capital market is a main composite of economic development and growth. In the last two decades, Iran capital market has also been experiencing a lot of variations such as fluctuations in stock exchanges and increased number of firms listed on the Stock Exchange. The significant role of capital market in economic development caused many researches to be done in Stock Exchanges.
Iran Accounting Standards statement no.1 which considers the financial statements documents that: “Financial statements aim at providing summarized and classified information about financial position, performance and flexibility for different financial statements users to help them make useful economic decisions.”
This statement reflects the comprehensiveness of published financial information which takes into consideration individual investors and creditors. As it can be realized, investors should consider extensive investigations when investing in common stocks. It means that they should have a lot of factors in their mind because they are changing their assets to stocks, otherwise they will make awful decisions which harm their credit. This subject is especially considered in those countries where there are no efficient stock exchanges. There is no need to investigate securities in countries with efficient markets, because market price of stocks is approximately the same as its intrinsic (real) value. It can be concluded that the market value of securities is a suitable proxy for the real value of securities.
Capital market is the place where two major groups interact; investors and investees, among which accounting plays the intermediate role. Investors aim at maximizing their yields and they are very eager to predict the returns of firm’s stock in which they invest. A major part of the yields are clarified in stock price increased. The present paper seeks to examine the relationship between variations in fundamental accounting variables and the changes in the stock price of firms listed on Tehran Stock Exchange.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

Based on the hypotheses tested through the study, we have found that there is a significant relationship among assets, liabilities, owner’s equity, sales, net income, operating income and operating cash flows variations and stock price changes. But this does not hold true for the relationship between investing cash flows variations and stock price changes. Accordingly, it can be concluded that changes in the financial statements items are correlated with the stock price changes of the firms listed on Tehran Stock Exchange. The results document that investors ought to take into account the financial statements when predicting stock prices and economic decision makings.