عنوان انگلیسی مقاله:

The critical success factors of business process management

ترجمه عنوان مقاله: عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرآیند کسب و کار

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

ترجمه چکیده

گرچه مدیریت فرآیند کسب وکار (BPM) یک مفهوم جامع است، اما به عنوان تئوری می باشد. این امر منجر به نواقصی در شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در برنامه های مدیریت فرآیند کسب و کار در حالت عادی و خاص می شود. این مقاله چارچوبی اساسی را با استفاده از سه نظریه مطلوبیت ارائه می دهد: اقتضایی، قابلیت ذهای پویا و تناسب وظیفه/فناوری. فرض اصلی بر این است که در درجه اول محیط کسب و کار فرآیندهای مطلوب و مناسب مورد نیاز باشد. در نهایت هر دوی بهبود مستمر و تناسب مناسب بین فرآیندهای وظیفه ای کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی باید وجود داشته باشد. تئوری زمینه ای مورد استفاده باید عوامل موفقیت حیاتی در مطالعه ی موردی از بخش های بانکی را شناسایی کند. 

واژگان کلیدی: مدیریت فرآیند کسب و کار، عوامل حیاتی موفقیت، نظریه احتمالی، قابلیت پویا

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225