عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic human resource practices and innovation performance The mediating role of knowledge management capacity

ترجمه عنوان مقاله: تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

$$$: فقط 6500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • معلومات قبلی و فرضیه ها
 • تکنیک های منابع انسانی
 • تکنیک های راهبردی منابع انسانی و عملیات نوآوری
 • تکنیک های راهبردی منابع انسانی و توانایی مدیریت اطلاعات
 • توانایی مدیریت اطلاعات و عملیات نوآوری
 • اثر میانجی توانایی مدیریت اطلاعات
 • روش شناسی تحقیق
 • جمع آوری داده و نمونه
 • مقادیر
 • عملیات نوآوری
 • تکنیک های راهبردی منابع انسانی
 • توانایی مدیریت اطلاعات
 • متغیرهای کنترل
 • تحلیل و نتایج
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله، نقش توانایی مدیریت اطلاعات در روابط بین تکنیک های راهبردی و عملیات نوآوری از جنبه اطلاعات را بررسی می کند. این بررسی از تحلیل رگرسیون برای تست این فرضیه ها در نمونه 146 شرکتی استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که تکنیک های راهبردی منابع انسانی قطعاً به توانایی مدیریت اطلاعات دارد که خود، اثر مثبتی بر عملیات نوآوری دارد. این کشفیات نشان می دهد که توانایی مدیریت اطلاعات، نقش میانجی بین تکنیک های راهبردی منابع انسانی و عملیات نوآوری بازی می کند. در آخر این مقاله، مفاهیم مدیریتی مطرح شده و بر تصمیمات تحقیقاتی آینده تأکید می شود.

واژگان کلیدی: تکنیک های راهبردی منابع انسانی، توانایی مدیریت اطلاعات، عملیات نوآوری

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقاله مدیریت راهبردی، نوآوری را به عنوان توانایی ضروری برای شرکت ها تعیین کرده تا اعتبار بوجود آورده و برتری رقابتی را در محیط به طور فزاینده پیچیده و در حال تغییر سریع، حفظ کند. شرکت های با نوآوری بیشتر در پاسخ به تغییر محیط و در ایجاد امکاناتی که به آنها اجازه دستیابی به عملکرد بهتر می شوند، موفق تر خواهند بود. ابداعات تازه تمایل به تکیه شدید بر آگاهی، مهارت و تعهد کارمندان به عنوان داده های کلیدی در پروسه ایجاد اعتبار دارند.

دید بر پایه آگاهی، شرکت ها را به عنوان انبار اطلاعات و توانایی ها مجسم می کند. با توجه به این دید، بررسی های پیشین، اطلاعات و توانایی های منابع انسانی را به عنوان دارایی های با ارزش شرکت ها به دلیل خصوصیات ویژه شرکت، پیچیده از نظر اجتماعی، و وابسته به مسیر تعیین می کند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png