دسته :

عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational culture and development: Testing the structural path of factors affecting employees’ work performance in an organization

ترجمه عنوان مقاله: فرهنگ و توسعه سازمانی : عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان اط طریق آزمودن مسیر ساختاری

$$$: فقط 12500 تومان (حراج)

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • چکیده
 • مقدمه
 • هدف از مطالعه
 • بررسی ادبیات موجود
 • چارچوب نظری
 • روش
 • نمونه برداری
 • ابزارها
 • روند انتشار و جمع آوری داده ها
 • نتایج
 • ویژگی پاسخ دهندگان
 • ارزیابی برازش مدل
 • تجزیه و تحلیل داده
 • مدل مفروض شده
 • فرضیه اول: تاثیر مثبت اثربخشی مربیان (TE) بر مهارت های نرم کارکنان (SS)
 • فرضیه دوم: تاثیر مستقیم مهارت های نرم (SS) بر عملکرد کاری کارکنان (WP)
 • فرضیه سوم: تاثیر مثبت روش آموزش (TM) بر کسب مهارت های نرم (SS) کارکنان
 • نتیجه گیری
 • محدودیت
 • مفاهیم مطالعه
 • مفاهیم نظری
 • پیامدهای روش
 • مفاهیم در فرهنگ و زمینه توسعه سازمانی
 • مفاهیم برای تحقیقات آینده

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ترجمه چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان

در دنیای آموزش برای مهارت های کسب و کار، به طور کلی مهارت ها را می توان  به دو دسته اصلی تقسیم بندی نمود: مهارت های سخت و مهارت های نرم. برای اینکه سازمانی در محیط کسب و کار به صورت قوی تر و رقابتی ظاهر شود، کارمندان باید علاوه بر مهارتهای نرم بر مهارت های سخت نیز تسلط داشته باشند. هدف از این مطالعه دو قسم است: اول، بررسی اثرات مستقیم هر دو روش آموزش و اثربخشی در کسب مهارت های نرم ، سپس شناسایی شایستگی مهارت نرم و تاثیر آنها برروی عملکرد کاری کارکنان. این مطالعه به گونه ای طراحی شده است که در آن از روش تحقیق پیمایشی در مطالعه اثرات مهارت های نرم بر روی عملکرد کاری کارکنان استفاده شود.

واحدهای تجزیه و تحلیل نیز مدیران و مجریان انتخاب شده چند شرکت مستقر در مالزی هستند. روش نمونه گیری تصادفی در 10 شرکت مختلف مالزی انجام گرفت که این شرکت ها شامل حدود 1200 آموزش مهارت های نرم از 260 شرکت کنندگان انتخاب شده بودند. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر مربی و روش آموزش توضیح منطقی برای اثربخشی کسب مهارت های نرم هستند. این مدل همچنین نشان داد که کسب مهارت نرم بر عملکرد کاری کارکنان اثری مثبت دارد. نویسندگان به کارفرمایان توصیه می نمایند که این روش را برای آموزش کارکنان به مهارت نرم بازسازی نمایند. هم چنین توصیه می کنند که موسسات شرکت های بزرگ باید روش آموزش “یادگیری فاصله دار ” را یاد بگیرند تا از پس موانع مرتبط با انتقال آموزش بربیایند.

کلید واژه: آموزش، روش شناسی، اثربخشی آموزش، کسب مهارت های نرم افزاری، عملکرد کار، یادگیری زمان-فضا

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ترجمه مقدمه مقاله ” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به اهداف خاص

یکی از چالش های عمده برای رهبران و مدیران، مسأله مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به اهداف خاص شرکت است. از این رو، یک رهبر یا مدیر صرفا قادر نیست که مسئولیت های سازمانی را به تنهایی اجرا نماید و به نتایج مورد نظر بدون همکاری دیگر انسان ها نیز دست یابد. کارکردن با مردم در یک سازمان یک امر ضروری برای یک رهبر یا مدیر است. در نتیجه، رهبری نیازمند مهارت های تخصصی است که بتواند باعث افزایش و بهبود روابط بین فردی با افراد دیگر شود.

به منظور دستیابی به مهارت هایی مانند روابط بین فردی در میان کارکنان یک سازمان، بهتر است که رهبری یک مسیر مشخصی داشته و صفات مهارت های نرم نیز به صورت بالقوه در رهبر هر جامعه القا شود. در راستای این ایده، دولت مالزی تلاش های خستگی ناپذیری برای جذب مهارت های نرم و صفات رهبری در سهامداران خود انجام داده است که اینکار موجب رشد و توسعه ملی می شود. هدف از این نوشتار، برجسته کردن تلاش های دولت در جذب این مهارت های رهبری و نرم و همچنین شناسایی مهارت های رهبری و نرم مورد نیاز برای ساختن کشور مالزی است.

توسعه مهارت های نرم

کم کم بسیاری از سازمان ها متوجه اهمیت توسعه مهارت های نرم برای کارگران خود شده اند. آنها شروع به سرمایه گذاری برروی آموزش و توسعه کارگران خود به منظور توسعه مهارت های مهم، نگرش / رفتار و دانش و هم چنین تغییر فرهنگ سازمانی موجود خود به یک فرهنگ عملکرد کاری بالاتر کرده اند. در ابتدا هدف از این پژوهش، بررسی نمودن تاثیر روش آموزش و اثربخشی مربیان برروی آموزش مهارت های نرم و سپس بررسی اثر کسب مهارت های نرم بر عملکرد کاری کارکنان است.

مفهوم رهبری

بسیاری از دانشمندان مفهوم رهبری را باتوجه به  دیدگاه های مختلف توضیح داده اند. در نتیجه طیف گسترده ای از الگوهای سنتی و نظریه وجود دارد که همگی به توصیف و تعریف رهبری پرداختند. با این حال، پیام کلیدی که از تعاریف و پارادایم به دست می آید این است که رهبری به طور کلی به عنوان یک فرایند فردی تعریف می شود که در آن به یک رهبر بر پیروان خود تاثیر می گذارد.

به عنوان مثال، یوکل رهبری را به عنوان «یک فرایندی که به موجب آن تاثیر عمدی توسط یک شخص بر دیگر مردمان اعمال می شود و هدف آن هدایت، ساختاردهی و تسهیل فعالیت ها و روابط در یک گروه یا سازمان است” تعریف می نماید. در اغلب تعاریف، عناصر اساسی رهبری شامل یک رهبر، پیرو و تعاملات موجود در رابطه بین آنها است. مسئله مهم در رهبری این است که چگونه یک رهبر می تواند بر پیروان خود به اندازه کافی و از طریق تعاملات رابطه ای تاثیر بگذارد تا به اهداف اعلام شده از نهاد دست یابد. با توجه به این تعریف، رهبری نیازمند برخی مهارت های نرم به منظور به دست آوردن حمایت پیروان و توجه و همچنین همکاری آنها است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123