×

مقاله امرالد: مفهوم استراتژی کارآفرینی سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Conceptualizing corporate entrepreneurship strategy ترجمه عنوان مقاله: …

مقاله امرالد: کارآفرینی استراتژیک یک چارچوب مفهومی در حال توسعه

عنوان انگلیسی مقاله: Developing a conceptual framework of strategic entrepreneurship …

مقاله امرالد: مدیریت استعداد جهانی و شرکت استراتژی کارآفرینی

عنوان انگلیسی مقاله: Global Talent Management and Corporate Entrepreneurship Strategy …

0