مقاله IEEE: پردازش ابری موبایل بر اساس معماری سرویس گرا: دربرگرفتن شبکه به عنوان یک سرویس برای ارائه‌ دهندگان خدمات نرم‌افزاری

عنوان انگلیسی مقاله: Mobile cloud computing based on service oriented …