×

مقاله بررسی تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر روی ترافیک وب سایت

عنوان انگلیسی مقاله: Going digital? The impact of social media …

مقاله امرالد: اثر نام تجاری اشتراکی (جمعی) بر بهره وری تبلیغات

عنوان انگلیسی مقاله: The effect of collective brand on advertising …

مقاله امرالد: بررسی شیوه های تبلیغات سبز شرکت های بین المللی: تجزیه و تحلیل یک روند

عنوان انگلیسی مقاله: Evaluating the green advertising practices of international …

مقاله تبلیغ محصول و بازاریابی ویروسی پنهان در فیلم های آنلاین: تشریح و مقایسه نظرات در یوتیوب

عنوان انگلیسی مقاله: Product Advertising and Viral Stealth Marketing in …

مقاله انگلیسی: بازاریابی پارتیزانی یا چریکی، بازاریابی نوآورانه و یا ویروسی و آلوده کننده؟

عنوان انگلیسی مقاله: Guerrilla Marketing: Innovative or Parasitic Marketing ? …

مقاله انگلیسی تحقیق و بررسی یک مدل مفهومی پیرامون بازاریابی از طریق پیام کوتاه

عنوان انگلیسی مقاله: An Investigation and Conceptual Model of SMS …

0