×

پروپوزال بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد شرکت: شرکت های تولیدی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد …

پروپوزال مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت …

پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM: مطالعه موردی بانک ملت استان تهران

عنوان پروپوزال: پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک بر اساس شاخص های …

0