×

پروپوزال مدیریت بازاریابی: بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی شرکت بر عملکرد صادراتی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسط آمیخته بازاریابی بر رابطه ویژگی …

پروپوزال بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی

عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد …

پروپوزال ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد عملکرد سازمانی

عنوان پروپوزال: ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد …

سفارش پروپوزال بررسی نقش ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری لوکس

عنوان پروپوزال: بررسی نقش ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده …

سفارش پروپوزال بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: بر استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کنندگی قابلیت های فن آوری: …

پروپوزال مدیریت بازارگانی: بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای جدید

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای …

پروپوزال بررسی تاثیر مولفه‌های قابلیت‌های پویا بر روی قیمت‌گذاری ارزش محور و عملکرد صادرات

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر مولفه‌های قابلیت‌های پویا بر روی قیمت‌گذاری …

پروپوزال مدیریتی: بررسی روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

عنوان پروپوزال: بررسی روش های بازاریابی و تعهد صادراتی بر …

پروپوزال بررسی نقش برندگرایی در تاثیر بازارگرایی بر عملکرد برند شرکت های صنعتی استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش برندگرایی در تاثیر بازارگرایی بر عملکرد برند …

پروپوزال بررسی گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات

عنوان پروپوزال: بررسی گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات رشته: مدیریت مقطع: …

0