×

پروپوزال بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی

عنوان پروپوزال: بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر …

پروژه تاثیر طراحی و عوامل محیطی بر رضایت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران

عنوان پروژه: تاثیر طراحی و عوامل محیطی بر رضایت دانش …

پروپوزال روانشناسی مصرف کننده نام تجاری: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به نام تجاری

عنوان پروپوزال: روانشناسی مصرف کننده نام تجاری: بررسی رابطه ویژگی های …

پروپوزال روانشناسی بررسی تاثیر نمرات مورد انتظار و واقعی دانشجویان بر مقاصد تحصیلی آنها

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نمرات مورد انتظار و واقعی دانشجویان …

سفارش پروپوزال بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر افسردگی در بزرگسالان

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر افسردگی در بزرگسالان: …

سفارش پروپوزال بررسی رابطه شرایط کار و بهزیستی روانی کارکنان هتل

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه شرایط کار و بهزیستی روانی کارکنان …

سفارش پروپوزال بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بهزیستی روانشناختی دانش آموزان

عنوان پروپوزال: بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بهزیستی روانشناختی …

پروپوزال بررسی اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش ویژگی شخصیتی به استفاده اینترنت

عنوان پروپوزال: بررسی اعتیاد به اینترنت با تاکید بر نقش …

پروپوزال روانشناسی: بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: مطالعه موردی مردم شهرستان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش ویژگی های شخصیتی بر رضایت زناشویی: …

پروپوزال بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه استرس و رضایت شغلی کارکنان سازمان …

0