×

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده

هدف پرسشنامه: بررسی جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت …

پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات  فرمت: …

پرسشنامه تاثیر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر مزایای رقابتی شرکت بر عملکرد صادراتی …

پرسشنامه نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

هدف پرسشنامه: بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از …

0