×

پرسشنامه بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند کسب و کار

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر بلوغ و فرهنگ سیستم های هوشمند …

پرسشنامه تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات تلفن همراه

هدف پرسشنامه: بررسی تمایل مصرف کننده به استفاده از خدمات …

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

هدف پرسشنامه:تعیین اعتیاد به اینترنت یانگ  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر در پذیرش بانکداری اینترنتی …

پرسشنامه یادگیری دانش آموزان از هوشمندسازی مدارس

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از …

پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر اعتماد در پذیرش بیمه الکترونیکی  فرمت: …

پرسشنامه شبکه های اجتماعی

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان …

پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران سازمان

هدف پرسشنامه: برسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران سازمان …

پرسشنامه عوامل موثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی

هدف پرسشنامه: سنجش عوامل موثر در افزایش فروش سایت های …

پرسشنامه فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی فرآیندهای ایجاد ارزش هوش تجاری و یادگیری …

0