×

پرسشنامه ۲۹۳: هوش هیجانی فروشندگان

هدف پرسشنامه: هوش هیجانی فروشندگان فرمت: Word ?تعداد سوال: ۴۱ …

پرسشنامه بازارگرایی مارکور (MARKOR)

هدف پرسشنامه: بازارگرایی مارکور (MARKOR)  فرمت: Word ?تعداد سوال: ۴۰ …

پرسشنامه گرایش بازار کولار

هدف پرسشنامه: گرایش بازار  فرمت: Word ?تعداد سوال: ۲۶ سوال …

پرسشنامه نیازهای بازار کار

هدف پرسشنامه: بررسی نیازهای بازار کار  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف  فرمت: …

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانک

هدف پرسشنامه: ارزیابی کیفیت خدمات بانک  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

0