×

مقاله متنی رویکردهای قیمت گذاری دیجیتالی و ساز و کارها برای ثبت WTP

رویکردهای قیمت گذاری تبعیض در قیمت ها اقتصاددانان به مدت …

مقاله متنی نقش ارزش مصرف کننده

نقش ارزش مصرف کننده رفتار مصرف کننده برای تصمیم گیری …

مقاله فارسی ارائه مدل نظری سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور

عنوان مقاله: ارائه یک مدل نظری با استفاده از مولفه های …

مقاله متنی مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی

مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی مجرای …

نظریه های جدید تجارت بین المللی در زمینه جهانی شدن

نظریه های جدید تجارت بین المللی در زمینه جهانی شدن …

مقاله قیمت نفت در آینده

قیمت نفت در آینده اهمیت نفت برای دنیای جدید ماهیتی …

مقاله دستورالعمل حسابداری تولید گازهای گلخانه ­ای

دستورالعمل حسابداری تولید گازهای گلخانه ­ای دستورالعمل اصلی حسابداری تولید …

0