×

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: برونسپاری فعالیت ها

عنوان ادبیات نظری (سمینار): برون سپاری فعالیت ها رشته تحصیلی: …

ادبیات موضوعی زنجیره تامین

عنوان ادبیات نظری: زنجیره تامین رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی مقطع: …

ادبیات موضوعی تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت هوشمند پسماند شهری

عنوان ادبیات نظری: تاثیر اینترنت اشیاء بر مدیریت هوشمند پسماند …

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

عنوان ادبیات نظری: زنجیره تامین لازج رشته تحصیلی: مدیریت مقطع: …

0