×

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: بازاریابی سبز در جذب رضایت و وفاداری مشتری

عنوان ادبیات نظری (سمینار): بازاریابی سبز در جذب رضایت و …

ادبیات نظری الگوی مصرف کودکان خردسال

عنوان ادبیات نظری: الگوی مصرف کودکان خردسال رشته تحصیلی: مدیریت …

ادبیات موضوعی بررسی نقش تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری

عنوان ادبیات نظری: بررسی نقش تصویر و شهرت هتل در …

ادبیات موضوعی نقش تبلیغات در تمایل مصرف کننده به خرید

عنوان ادبیات نظری: نقش تبلیغات در تمایل مصرف کننده به …

مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

مقاله متنی رسانه اجتماعی در بازاریابی جایگاه رسانه اجتماعی در …

ادبیات موضوعی: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل گیری نگرش به برند

عنوان ادبیات نظری: برسی تبلیغات دهان به دهان در شکل …

ادبیات نظری تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت

عنوان ادبیات نظری: تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت رشته تحصیلی: …

ادبیات نظری: کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان‌ الکترونیک

عنوان ادبیات نظری: کیفیت خدمات الکترونیک بر عملکرد مدیریت ارتباط …

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس تحلیل پوششی داده

عنوان ادبیات نظری: ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس تحلیل پوششی …

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

عنوان ادبیات نظری (سمینار): فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر …

0