×

سمینار تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

عنوان سمینار: تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های …

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

عنوان ادبیات نظری: تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر …

0