ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی و مدیریت دانش

عنوان سمینار: بررسی رابطه مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت …