مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیرش بر ذینفعان

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیرش بر ذینفعان

اکثر تحقیقات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی اعتبار موضوعات مربوط به رابطه جانشینی بین سرمایه گذاری در CSR و سودآوری، بر رابطه بین CSR و عملکرد شرکت تاکید می کنند. اما یافته های مربوط به این ارتباط ناتمام بوده و نتایج مثبت، منفی و بی طرفی گزارش می کند. پیشنهاد شده است که ناهمسانی تجربی ناشی از مسائلی نظیر اندازه گیری و انتخاب ذهنی پروکسی ها برای CSR و عملکرد شرکت، تغییر نتایج مالی در میان صنایع و استفاده از مدلهای اقتصادسنجی تعیین نشده به خاطر حذف متغیرهای وابسته می باشد. یافته های مختلط تحقیقات تجربی می توانند نتیجه عدم توجه به تاثیر بخش بازار یا صنعت در هنگام پژوهشی چنین ارتباطی نیز باشند.

با تاکید بر صنعت هتلداری، تحقیق حاضر سعی می کند این مسئله را شرح دهد که اجرای CSR به نتایج مشتریان، کارکنان و جامعه نفع می رساند که این امر تاثیر مثبتی بر عملکرد هتل دارد. ظرفیت گردشگری برای تاثیرگذاری بر اقتصادهای مقصد، جوامع، فرهنگ و محیط ها به خوبی مشخص شده است. مشتریان وجامعه نگرانیهای زیادی در مورد تاثیرات منفی صنعت هتلداری داشته و نسبت به یادگیری شیوه های CSR بسیار علاقمند می باشند.

فعالیتهای عملیاتی CSR در طبقه ابعاد اقتصادی، محیطی و اجتماعی جای می گیرند.

هدف بعد اقتصادی CSR، تولید موفقیت و کامیابی در سطوح مختلف جامعه و بررسی اثربخشی هزینه فعالیت اقتصادی می باشد. این بعد به تعهد کلی شرکت در قبال جنبه هایی نظیر توزیع ارزش اقتصادی مستقیم تولید شده، روشهای استخدام کارکنان از جامعه محلی، سیاست های مربوط به عرضه کنندگان محلی و… ربط دارد. این اعمال بر ادراکات ذینفعان تاثیر مثبتی گذاشته، ونگرش مطلوب در مورد شرکت را تقویت می کنند. مدارک تجربی که به کشف چنین تاثیری می پردازند اندک می باشند.

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت

منبع: Modir123.com

مطالب مرتبط