شناسایی پیشرفت در پیام های برنامه: درک  خطر ابتلا دیابت

 

روند پیگری در آگاهی عمومی و دانش در مورد دیابت

هدف اصلی مبارزه با دیابت

هدف اصلی مبارزه، ترویج نتایج برنامه پیشگیری ازدیابت است که برای اطلاع رسانی به عموم مردم در رابطه با دیابت و در معرض خطر بودن آنها بوده و اینکه چگونه آنها می توانند برای جلوگیری ازبروز این بیماری اقدام نمایند. درسال 2006 NNDS یک اندازه گیری را برای اولین بار از برداشت عمومی نسبت به خطر ابتلابه دیابت را ارائه نموده در سال 2006 نتایج  نشان داد که تنها 26% از جمعیت در معرض خطر در دیابت نوع 2 هستند.

علاوه بر این تجزیه وتحلیل چند متغیره ای در سال 2006 از اطلاعات NNDS نشان داد که دو گروه جمعیت در معرض خطر هستند یکی آفریقایی های آمریکایی تبار با 95% و بزرگسالان که به طور قابل توجهی کمتر از بزرگسالان اسپانیایی و جوانان بودند. به ترتیب گزارش آنها در رابطه با خطر ابتلا به دیابت بوده است. جوانترها بیش از 2 برابر جنسیت به افراد مسن در خطر ابتلا به دیابت بودند.

خطر دیابت با تعدادی از عوامل افزایش می یابد. این عوامل شامل تاخیر، عضویت در یک گروه اقلیت نژادی یا قومی، افراد بیش از 45سال؟، افراد چاقو کم تحرک و داشتن یک خانواده در میان باسابقه بیماری NNDS نشان داد که در میان کسانی که مبتلا به دیابت بوده اند شایع ترین دلیل داشتن سابقه خانوادگی بوده است (51% در سال 2006 -62%در سال 2008- 51% در سال 1/20. همچنین اضافه وزن دلیل ذکر شده بعدی بوده، است اگر چهل درصد قابل توجهی از آن دیده نمی شد.

خطاهای استاندارد بزرگ نسبت به اندازه برآورد شده است. درابتدا مواد NDP تاکید بر عوامل خطر مانند سن، اقلیتهای نژادی یاقوس، اضافه وزن یاداشتن یک سبک زندگی بی حرکت بود. با توجه به یافته های NDEP،NNDS در پیام های دیابت خود تجدید نظرهایی را بوجود آورد و تاریخچه سلامت خانواده را در سال 2008 راه اندازی نمود.

ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه ملی آموزش دیابت

 

مطالب مرتبط