عوامل اثر گذار روی مصرف سبز

مقاله متنی مصرف کننده سبز

عوامل اثرگذار روی مصرف سبز به طبقه های مشابهی که در ادبیات بازاریابی مکرراً بکار برده شده است.

ویژگی های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی

بررسی نشان داده اند که مصرف کننده هشیار زیست محیطی همبسته است.اما به طور شگفت آوری مطرح می شود که مصرف کنندهی آگاه از نظر محیطی، پیرتر از متوسط بوده است. سن قطعاً به شکل مثبتی با رفتار بوم شناختی مرتبط است اما به طور جدی دارای نفوذ کمتری روی ادراك مشکلات محیطی است. دومین متغیر جمعیتی، جنسیت است.چندین محقق دریافتند که زنان بیشتر از مردان گرایش به رفتار درست زیست محیطی دارند؛ اما بعضی دیگر رابطه معناداری پیدا نکردند.

بنابراین نتایج بررسی های سن، محور و جنسیت، محور هنوز قطعی نشده است. درآمد و تحصیلات متغیرهای اقتصادی- اجتماعی هستند که عموماً تصور شده است به طور مثبتی با آگاهی و رفتار زیست محیطی مرتبط اند. چندین بررسی رابطه ی مثبت بین درآمد و رفتار سازگار اکولوژیکی را نشان داده اند، در حالیکه بقیه بررسی ها رابطه منفی این دو را یافتند. این اختلاف سلیقه ها ممکن است به دلیل افزایش سراسری و رشد کلی توجه و نگرانی محیطی در کل سطوح درآمدی باشد.

رابطه مثبت بین تحصیلات و نگرشها و رفتار محیطی در چندین بررسی تأئید شده است.

محل سکونت متغیر جالب دیگری است که مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داده اند که کسانی که در مناطق شهری زندگی می کنند، احتمالاً از نظر محیطی آگاه تر از افرادی هستند که در نواحی روستایی سکونت دارند.حتی افراد ساکن در شهرهای بزرگ، درباره آلودگی، نسبت به آن هایی که در شهرهای کوچک زندگی می کنند حساس تر و نگران ترند.توضیح ساده برای این یافته ممکن است این واقعیت باشد که ساکنان شهری در معرض سطوح بالاتری از آلودگی و انواع دیگر تخریب هستند. اگر چه تقریباً نتایج یافت شده دور از قطعیت هستند، اما می توان فرض کرد که متغیرهای جمعیتی تأثیر مهمی روی نگرش ها و رفتارهای اکولوژیکی دارند.

_ متغیرهای روانشناختی

بررسی های زیادی بر روی سطح شناخت و آگاهی از موضوعات زیست محیطی به عنوان اجزای شناختی نگرش های محیطی انجام شده است. واژه “آگاهی محیطی” یا “هوشیاری محیطی” برای این بعد شناختی از نگرش به کار رفته است.این فرض که آگاهی و شناخت مصرف کننده، پیشگویی کننده مهمی از رفتار سازگار زیست محیطی است در بررسی های زیادی تأئید شده است. بررسی های دیگر، متغیرهای بیشتر احساسی را مورد مطالعه قرار داده اند. واژه “نگرانی محیطی” بر گرایشات احساسی به عنوان خشم و تنفر شخصی نسبت به تخریب طبیعت اطلاق می شود.

این وظیفه بازاریاب است که اطلاعات را از طریق نمادها یا ادعاهای روی برچسب محصول منتشر کند. اما مصرف کننده­ای هم که در مورد موضوعات زیست محیطی شناخت و آگاهی بیشتری دارد، ضرورتاً به این معنی نیست که خرید سبز انجام می دهد.قصد خرید سبز، بیشتر به نوع دوستی و روشی که افراد برانگیخته می شوند(نگرش های احساسی) بستگی دارد.

_ رفتار

رفتار دوستانه محیطی، عامل مهمی است که روی تمایل مصرف کنندگان به پرداخت قیمت بالاتر برای محصولات سازگار با محیط زیست تأثیر می گذارد.بنابراین هنگام تفسیر نتایج بررسی ها”تمایل به رفتار” باید به عنوان راهنما و شاخص ترجیحات مصرف کننده نسبت به پیشگویی دقیق رفتار به کار برده شود  (طالقانی و رحمتی، 1389: 52).

منبع: modir123.com

 

سمینار (ادبیات نظری) آمیخته بازاریابی سبز

مطالب مرتبط